Text

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

 

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

En gemensam utgångspunkt för forskningen är att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser för hälsa och välbefinnande. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Målet för gruppens vetenskapliga arbete är att bidra med kunskaper som kan ligga till grund för utveckling av stöd, vård och omsorg för att främja hälsa och lindra lidande.


Pågående forskningsprojekt

orskningsprojektet avser att kartlägga multidimensionell hälsa bland äldre vuxna (65+) som erhåller intensiv hemrehabilitering jämfört med en kontrollgrupp som erhåller traditionella omsorgsinsatser.


Projektansvarig vid MDH: Lena-Karin Gustafsson

Huvudfinansiering: Forte, Samhällskontraktet

Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.


Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

Huvudfinansiering: MDH

Projektet syftar till att genom integration av resultat från kvalitativa studier fördjupa kunskapen om vad återhämtning innebär.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Projektets syfte är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik.


Projektansvarig vid MDH: Helena Lööf

Huvudfinansiering: MDH

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera stressfaktorer och stresshanteringsstrategier hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagningar under Covid-19-pandemin samt beskriva hur den upplevda stressen inverkar på omvårdnaden de ger.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDH

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Projektets övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om äldre personers delaktighet i akuta situationer i hemmet som involverar kommunal omsorgspersonal och prehospital akutsjukvård.


Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

Vilket övergripande syfte har projektet?: Syftet med detta projekt är att modifiera ett grupprogram (CRGP) som vilar på kognitiv, relationell grund och som ursprungligen utformats för behandling av klienter som varit långvarigt sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, för att använda det för att minska upplevelser av arbetsrelaterad stress och stödja återhämtning för människor som fortfarande arbetar.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Till toppen