Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras.

Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från vårdvetenskap, psykologi och sociologi.

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Målen med projektet är förbättrad kunskap och kompetens i kommunikation, ökat tillhandahållande av en personcentrerad vård och ökad vårdkvalitet som hjälper till att bevara hälsa, värdighet och välbefinnande för äldre personer genom en mer individualiserad vård.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

Huvudfinansiering: MDH

Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.


Projektansvarig vid MDH: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDH

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


Projektansvarig vid MDH: Sofia Skogevall

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Projektansvarig vid MDH: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Till toppen