Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Produkt- och produktionsutveckling

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Heterogena system

Hållbart arbetsliv

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Human

Personcentrerat kliniskt resonemang inom strokevård

Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.

Start

2021-04-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen