Text

Hälsa och välfärd


ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppen ChiPs (Barns skydd, omsorg, utveckling & delaktighet) mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

 

Kontaktperson

No partial template found

Gruppens forskning utgår från två perspektiv:

  • barns och ungdomars uppfattningar, åsikter och tankar om, erfarenheter och upplevelser av samt önskningar och handlingar i sin tillvaro
  • vuxnas förståelse för hur barn och ungdomar uppfattar och handlar i sin tillvaro.

Forskningen bedrivs genom att systematisera befintlig kunskap samt genom att öka kunskapen inom området. Vidare bidrar gruppen med att omsätta befintlig kunskap i praktiken genom interventionsstudier, samverkan och samproduktion.


Pågående forskningsprojekt

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDH: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sveriges Arbetsterapeuter

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: MDH

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDH: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDH

Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.


Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp

Huvudfinansiering: MDH

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.


Projektansvarig vid MDH: Magdalena Mattebo

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.


Projektansvarig vid MDH: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte

Till toppen