Text

Forskargruppen ChiP

Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa

Många sjuksköterskor upplever idag en oro över att missa risker för ohälsa hos barn när de inte delar etnicitet, kultur och språk med barnet eller familjen de möter. Hälsoarbetet blir mer komplext vid dessa hälsobesök och barns delaktighet i besöken kan påverkas. Forskningsprojektet ska därför undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung. Resultatet kommer att utgöra underlag för utvecklingen av en intervention för att stärka och utveckla sjuksköterskornas arbete med dessa barn och familjer. 

Start

2016-11-19

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

MDH

Samarbetspartners

Jönköping University, Region Jönköping

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Maria Harder

+4621101612

maria.harder@mdh.se

Alla barn i Sverige erbjuds hälsobesök hos sjuksköterskor inom barnhälsovård och elevhälsa. Sjuksköterskors uppdrag vid hälsobesöken innefattar att främja och stödja barns hälsa under uppväxten och särskilt stödja de barn som har en förhöjd risk för ohälsa, som barn med utländsk bakgrund. Uppdraget försvåras dock av att sjuksköterskor upplever oro över att missa risker för ohälsa hos barn när de inte delar etnicitet, kultur och språk med barnet eller familjen de möter. Hälsoarbetet blir mer komplext vid dessa hälsobesök och barns delaktighet i besöken kan påverkas.

Syftet med projektet är att inom barnhälsovård och elevhälsa undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung, sjuksköterskors strategier för att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung och dessa barns delaktighet.

Projektet inleds med att en webbenkät skickas ut till samtliga sjuksköterskor inom barnhälsovården och elevhälsan i Sverige. Resultatet kommer att utgöra underlag för utvecklingen av en intervention för att stärka och utveckla sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt för att främja delaktighet.

Förhoppningen är att projektet kommer bidra med ökad kunskap om den kulturella kompetens och det arbetssätt sjuksköterskor inom barnhälsovård och elevhälsan använder för att främja delaktighet i mötet med barn med utländsk bakgrund. Projektet förväntas också bidra till utveckling av befintlig kompetens och arbetssätt för att stärka sjuksköterskornas möjligheter att främja barns delaktighet och hälsa. Detta bidrar även till främjande av hälsa och vård på lika villkor.