Text

Tillgodoräknande

Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig hela eller delar av utbildningen i din examen.

Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig hela eller delar av utbildningen i din examen.

Du kan också ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot hel eller del av kurs. Dessutom finns möjlighet att tillgodoräkna annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet.

För att kunna få ditt tillgodoräknande prövat måste du vara student vid MDH. Reglerna för tillgodoräknande finns i MDH:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens högskola Pdf, 132 kB.

Det är inte alltid som ett formellt tillgodoräknande behöver göras. I följande fall behöver du inte ansöka om tillgodoräknande:

  • Om du har slutförda kurser på högskolenivå från erkänt svenskt lärosäte och aktuell examen har utrymme för valfria kurser. Observera att utlandsstudier alltid ska tillgodoräknas, även om de ska användas som valfria kurser.
  • Om du har slutförda kurser på högskolenivå från annat erkänt svenskt lärosäte som tillhör samma huvudområde som aktuell examen avser.

En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger. Det kan också förekomma överlapp mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Om så är fallet får du information om det i samband beslutet.

Observera! Du som ansöker om tillgodoräknande av kurs under aktuell eller kommande termin och har obligatoriskt upprop ska registrera dig, delta i obligatoriskt upprop om sådant finns och följa den/de kurs/er du ansökt om att få tillgodoräknad/e under tiden ansökan handläggs (Gäller främst de programstudenter med obligatoriskt upprop som önskar tillgodoräkna sig programmets första kurs).

Så här ansöker du om tillgodoräknande

Det finns olika blanketter beroende på vilken typ av tillgodoräknande du vill göra. Fyll i den blankett som är relevant för dig och lämna den till Studenttorget i Eskilstuna eller Västerås.

Bifoga följande handlingar till ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs:

  • Studieintyg eller kursbevis över studier vid annat lärosäte än MDH som du vill ha tillgodoräknat.
  • Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser.
  • Utförlig redovisning av kunskaper och färdigheter som du fått genom yrkesverksamhet om ansökan avser yrkesverksamhet.

Bifoga följande handlingar till ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier:

  • Studieintyg, officiellt Transcript of Records samt eventuellt examensbevis från det utländska lärosätet.
  • Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser.
  • Dokumentation över lärosätets utbildnings- och betygssystem.

Om din ansökan gäller utlandsstudier kan översättningar av handlingar krävas om det gäller andra språk än de nordiska, engelska eller finska. Handlingarna ska vara översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller något av språken ovan.


Kompletteringar och intyg

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Eventuella kopior ska vidimeras vilket betyder att en person ska intyga att kopian stämmer överens med originalet genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia. Originalhandlingar ska kunna visas upp på begäran. Om högskolan begär komplettering som inte kommer in inom två månader fattar MDH beslut utifrån befintliga handlingar.


Överklagan

Beslut om avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Mer information om Överklagandenämnden för högskolan Länk till annan webbplats.


Frågor om tillgodoräknanden?

Har du frågor om tillgodoräknanden kan du
kontakta studenttorget@mdh.seför att komma i kontakt med
en studievägledare på den akademi som ansvarar för din utbildning.

 

Till toppen