Text

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Tillgodoräknande av VFU

Tillgodoräknande av VFU

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Enbart goda ämneskunskaper är ingen garanti för att en lärare kan skapa goda betingelser för lärande. Regeringspropositionen (2009/10:89) betonar därför vikten av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Lärarutbildningen ska förankras i både praktiska erfarenheter av pedagogiska aktiviteter/undervisning och akademiska studier på högskolan. Mötet mellan dessa två perspektiv innebär kvalitet i lärarutbildningen, där lärarstudenter ges möjlighet att ta del av olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Forskningsbaserad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet.

Yrkeserfarenheten ska prövas av högskolan när studenten inkommit med en ansökan för att styrka att yrkeserfarenheten motsvarar lärandemålen i aktuell kursplan. Högskoleförordningen anger i 6 kap 6-8§§ vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet.


Steg 1 – Ta kontakt med studievägledare

Valideringsprocessen inleds med ett samtal med studievägledare där du får nödvändig information och ansökningsblankett (om du inte laddat ner den från hemsidan) samt underlag för självvärdering.

Steg 2 – Ansökningsblankett, självvärdering och övriga dokument

 • Läs noga instruktionerna för kompetenskartläggning
 • Reflektera kring syfte/lärandemålen i kursplanen
 • Förbered din kompetenskartläggning där du beskriver dina kunskaper med hjälp av instruktionerna

 

Följande ska skickas med i din ansökan

Underlag för ansökan utgörs i första hand av en självvärdering som styrks med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren. Övrig dokumentation som styrker kompetensen kan också bifogas. Följande underlag ska finnas med i ansökan:

 • Ansökningsblankett om tillgodoräknandePDF
 • Självvärdering inklusive referenslista
 • Tjänstgöringsintyg med relevant information om undervisningsämnen och innehåll i tjänsten
 • Eventuella övriga handlingar som styrker kompetensen

Samtliga handlingar, som ovan nämnts, behöver inkluderas i ansökan och skickas till studievägledare.

 

Självvärdering

För att det ska gå att göra en bedömning av studentens yrkeserfarenhet krävs ett underlag som beskriver den reella kompetensen i relation till den aktuella kursens lärandemål. Det innebär att studenten ska synliggöra hur lärandemålen har uppnåtts genom arbete i skola/förskola. Beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen ska ske i relation till samtliga lärandemål och skrivas digitalt i dokumentet Underlag för självvärdering vid ansökan om tillgodoräknande för aktuell VFU-kurs.

Självvärderingen ska innehålla följande:

 • En beskrivning av kompetenser i relation till vart och ett av lärandemålen och aktuella styrdokument för skola/förskola. Dokumentet Underlag för självvärdering ska användas.
 • En konkretisering av kompetenser genom exempel från undervisning eller annan pedagogisk verksamhet kopplat till vart och ett av lärandemålen, vetenskap och relevanta styrdokument.
 • Planeringar, bedömningsunderlag eller annan dokumentation som är relevant i relation till lärandemålen bifogas och diskuteras i relation till relevanta lärandemål och vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Intyg från arbetsgivaren

I ansökan ska ingå tjänstgöringsintyg som styrker anställningstid och arbetets inriktning. Om så behövs kan flera intyg lämnas.

Steg 3 – Bedömning och beslut

Kompetenskartläggningen bedöms och ett beslut tas om ansökan beviljas eller avslås. Beslut meddelas skriftligen till studenten.

Viktigt att veta

Ett beslut om tillgodoräknande är inte en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. (Genomförd VFU betygsätts med betyg Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd). Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar. Under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa inom programmet. Det innebär att utbildningstiden i regel inte kan förkortas utan tillgodoräknandet medför istället uppehåll i studierna.


En ansökan i taget

Du ansöker om en validering i taget. Ansök om tillgodoräknande för en VFU-kurs i taget. Efter att du fått beslut i en ansökan kan du skicka in nästa ansökan.


Ansöknings- och handläggningstid

För att vi ska kunna handlägga ärendet innan aktuell VFU-kurs behöver ansökan, övriga dokument och självvärdering skickas in 15 mars - 15 april för VFU-kurs med start på höstterminen och 15 september - 15 oktober för VFU-kurs med start på vårterminen.

Observera att andra datum gäller för VFU1 på förskollärarprogrammet. För förskollärarprogrammets VFU1 ska ansökan skickas in 30 arbetsdagar, 6 arbetsveckor, innan VFU-kursstart.

Handläggaren kommer att utreda ärendet i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.


Beviljat tillgodoräknande

Ett beviljat tillgodoräknande innebär bland annat:

 • Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.
 • För Förskol-, Grund- och Ämneslärarprogrammet samt Kompletterande pedagogisk utbildning gäller att under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att utbildningstiden i regel inte förkortas genom ett tillgodoräknande.


Vid avslag på ansökan

Ett avslaget tillgodoräknande innebär att studenten behöver genomföra VFU-kursen. Studenten meddelar VFU-samordnare på lararutbildning@mdh.se att VFU ska genomföras och studieplan diskuteras med studievägledare.


Vid frågor

Kontakta någon av våra studievägledare: Studievägledare UKK

Läs mer om VFU


Till toppen