Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan

En ökad användning av välfärdsteknik ses ofta som ett sätt att lösa utmaningen med en alltmer åldrande befolkning. Men att införa välfärdsteknik är en komplex process som kräver involvering av användare, de äldre, och av olika professionella och organisatoriska grupper som har en påverkan på hur tekniken presenteras, introduceras, används, kontrolleras och följs upp.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor vice Avdelningschef

Silvia Bruzzone

021-15 17 15

silvia.bruzzone@mdh.se

No partial template found

Här har kommuner och hjälpmedelscentraler ett utvecklingsbehov då man ännu inte har hittat innovationsprocesser som på ett bra sätt involverar de relevanta aktörerna och nyttiggör deras bidrag så att den nya tekniken används på ett optimalt sätt. Således behöver man hitta former för att arbeta med en innovationsförmåga som är distribuerad och beroende av många medarbetares bidrag.

Ett annat utvecklingsbehov finns i potentialen för samverkan mellan organisationer, till exempel en kommun och en hjälpmedelscentral, som båda har/utvecklar kunskap och erfarenhet kring ny teknik och äldres användning av den, men som traditionellt inte har samarbetat.


En verktygslåda för innovation i samverkan

Projektet bygger på det avslutade SinS-projekt där en metodologisk och konceptuell verktygslåda för innovation i samverkan skapades: www.co-wt.selänk till annan webbplats.

Verktygslådan är tänkt att påverka utgångspunkterna i arbetet med välfärdsteknik och är därmed flexibel och kan användas av olika organisationer. En metod behövs dock för hur organisationer på ett bra sätt kan integrera den kunskap och den inspiration som verktygslådan erbjuder. Syftet med projektet är därför att stödja användningen och integreringen av de kunskaper, metoder och verktyg som finns i co-wt.se, och att dra lärdomar kring vad för slags tillvägagångsätt man kan använda sig av.


Syften med projektet

På kort sikt syftar projektet till att möjliggöra användningen av co-wt.se inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Med hjälp av FoU Sörmland som intermediär är ett långsiktigt syfte att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga sprids till fler organisationer i Sörmland. På lång sikt, och genom alla aktörers arbete, är också syftet att detta sätt att arbeta kommuniceras på den nationella arenan och ytterligare sätt att utveckla arbetet identifieras.Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Genomförande och partnerskap. FN:s globala mål 17.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer
Till toppen