Text

Projektlista - samarbetspartner: Eskilstuna kommun

 • Projektets syfte är att främja och förbättra lärares och lärarstudenters utveckling i och mot sina yrkesroller med avseende på lärares ledarskap. Detta ledarskap brukar definieras som lärarens kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt dennes förmåga att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.


  Projektansvarig vid MDH: Olcay Sert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: Västerås stad, Eskilstuna kommun

 • Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.


  Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV, Vinnova

  Medfinansiering: Sparbanken Rekarne Stiftelse

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Västerås stad, Atea

 • Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.


  Projektansvarig vid MDH: Andreas Ryve

  Huvudfinansiering: Sparbanken Rekarne, Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun

 • Forskningsprojektet har avsett utvärdera effekter av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer jämfört med traditionella omsorgsinsatser. Projektet belyser även äldre personers perspektiv på den erhållna interventionen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.


  Projektansvarig vid MDH: Lena-Karin Gustafsson

  Huvudfinansiering: Forte

  Medfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun

 • På kort sikt syftar projektet till att möjliggöra användningen av co-wt.se inom två utvalda organisationer: Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna. Med hjälp av FoU Sörmland som intermediär är ett långsiktigt syfte att detta sätt att arbeta för ökad innovationsförmåga sprids till fler organisationer i Sörmland.


  Projektansvarig vid MDH: Silvia Bruzzone

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Fou i Sörmland, Hjälpmedelcentralen i Eskilstuna

 • The project is designed to assist the creation of a creative climate in healthcare and care and thus to promote innovation in this sector.


  Projektansvarig vid MDH: Bengt Köping Olsson

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, FoU i Sörmland, Region Sörmland

 • Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg.


  Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Eskilstuna Kommun, Västerås Stad, MDH

 • Syftet med projektet är att följa genomförandet av de nya engelskspråkiga programmen, för att därigenom bidra till kompetens- och verksamhetsutvecklingen på skolan.


  Projektansvarig vid MDH: Thorsten Schröter

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun

 • SInS syfte är att i samarbete mellan forskare och praktiker utforma en plattform (verktyg och arbetssätt) för att driva social innovation i samverkan.


  Projektansvarig vid MDH: Lucia Crevani

  Huvudfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Västerås Stad, Eskilstuna kommun

 • De senaste decenniernas utveckling med globalisering, digitalisering och normförändringar har skapat nya utmaningar för samhällets aktörer. Dessa är alltför komplexa för att kunna bemötas av enskilda aktörer. I stället krävs samarbete och samverkan över organisatoriska gränser.


  Projektansvarig vid MDH: Magnus Hoppe

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Samarbetspartners: Västerås kommun, Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland

 • Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


  Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Medfinansiering: MDH

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

 • I avhandlingsprojektet studeras lokal aktivering av unga människor som lever med försörjningsstöd. Aktivering är en arbetsmarknadspolitisk insats som ska underlätta arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Studiens blickfång riktas mot de ungas villkor och identitetsskapande i ett aktiveringsprogram.


  Projektansvarig vid MDH: Jonas Stier

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun

 • Utvärderingens övergripande syfte har varit att 1) undersöka giltigheten i VIP-programmet dvs. insatsens programteori, 2) undersöka hur insatsen genomförts, dvs. programtrohet samt 3) utvärdera programmets resultat, dvs. om deltagande i VIP leder till positiv förändring för kvinnor och män med stödinsatser i form av SoL eller LSS avseende psykisk hälsa, utsatthet för våld och Känsla av sammanhang (KASAM).


  Projektansvarig vid MDH: Christian Kullberg

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

  Samarbetspartners: Eskilstuna kommun

 • Projektets syfte är att utvärdera användningen av Virtual Reality i vård och omsorg om personer med demenssjukdom med avseende på personernas beteendemässig och psykologiska symtom på demens, livskvalitet och läkemedelsanvändning samt beskriva omsorgspersonalens erfarenheter av personernas upplevelser samt Virtual Reality:s användbarhet och genomförbarhet i omsorgen om personer med demenssjukdom på ett vård- och omsorgsboende.


  Projektansvarig vid MDH: Annelie Gusdal

  Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

  Samarbetspartners: Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende, Eskilstuna kommun, ATEA Sverige SPF Seniorerna Eskilstuna

 • Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa


  Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

  Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

  Medfinansiering: Vinnova

  Samarbetspartners: Region Västmanland, Region Sörmland, Västerås stad, Eskilstuna kommun