Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.

Kontaktperson

No partial template found

Världsomfattande migration, ifrågasatt globalisering, och populistiska motrörelser väcker nya frågor om demokrati, makt och medborgarskap. Etablerade teorier sätts på prov och behöver omprövas, kompletteras eller ersättas av andra. DEM-gruppens forskning fokuserar på dessa utmaningar.

Digitalised human security: Neuroscience, artificial intelligence and the US military

  • 2021-11-26 13:15–15:00
R1-343, MDH Västerås
Claes Tängh Wrangel håller i forskningsseminariet "Digitalised human security: Neuroscience, artificial intelligence and the US military".

Pågående forskningsprojekt

I Sverige, såväl som i andra europeiska länder, förs diskussioner om kommunernas framtid. En av de viktigaste frågorna i debatten är om det behövs kommunsammanslagningar utformade för att uppnå en optimal struktur av den lokala nivån. Ofta fokuserar dessa dock bara på hur funktionell effektivitet ska uppnås. I detta projekt diskuteras ett antal alternativa sätt att se på det lokala självstyrets värden som går utöver detta snäva fokus på funktionell effektivitet.


Projektansvarig vid MDH: Jörgen Ödalen

Det finns en risk att klimatförändringar i framtiden leder till att hela stater går under. Det är framförallt små ö-stater som är utsatta för detta hot eftersom de är känsliga för höjningar av havsvattennivån. Att befolkningarna på dessa ö-stater kan bli tvungna att i framtiden helt överge sina territorier väcker frågor om vad som händer med dessa staters suveränitet och politiska självbestämmande. I detta projekt undersöks såväl teoretiska som empiriska frågor som rör denna problematik.


Projektansvarig vid MDH: Jörgen Ödalen

Effekterna av massuniversitets framväxt debatteras med tilltagande intensitet runt om i världen. Sedan 1990-talets mitt har antalet svenska studenter fördubblats, med följden att universitetslärare blivit kritiska till studenternas förkunskaper. Samtidigt har statsmakten inte låtit studenttillströmningen matchas av mer resurser. Detta sätter hård press på universitetslärares arbetsförhållanden liksom förutsättningarna att upprätthålla kvalitet på högre utbildning.


Projektansvarig vid MDH: Jörgen Ödalen

Till toppen