Text

Förnybar energi

Inom området Förnybar energi arbetar forskarna med komponenter, processer och system för att omvandla biomassa, inklusive avfallsströmmar, till värme, el och fordonsbränsle samt användning av solenergi och vindkraft. Ett fokusområde är att undersöka hur flexibiliteten i energisystemen kan förbättras, för att kunna möta det växande behovet av utökad kapacitet kring sol, - vind och bioenergi.

 

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Patrik Klintenberg

Huvudfinansiering: Sida

Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.


Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

Det primära syftet med projektet är att öka kunskapen om de tekno-ekonomiska effekterna av att integrera en hydrotermisk karboniseringsprocess i ett avloppsreningsverk som ett alternativt sätt att hantera och använda avloppsslam.


Projektansvarig vid MDH: Lara Carvalho

Huvudfinansiering: VafabMiljö, Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi

I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.


Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


Projektansvarig vid MDH: Jan Skvaril

Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål och hjälpa samhället att utveckla bättre klimatreducerande och anpassningsstrategier.


Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Vinnova

Till toppen