Text

För att MDH:s verksamhet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som student berättar vad du tycker. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka din studiemiljö på högskolan, bland annat genom Mälardalens studentkår.

Din studiemiljö

Din studiemiljö

För att MDH:s verksamhet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du som student berättar vad du tycker. Det finns flera olika sätt att vara med och påverka din studiemiljö på högskolan, bland annat genom Mälardalens studentkår.

Enligt högskolelagen har studenterna rätt att påverka utbildningen och högskolan ska arbeta för att studenterna ska vara aktiva i att vidareutveckla utbildningen. Efter varje avslutad kurs får studenterna möjlighet att framföra sina åsikter i en kursutvärdering som sedan sammanställs. Om du vill läsa sammanställningen kan du kontakta den akademi eller lärare som ansvarar för kursen.


Mälardalens studentkår

Mälardalens studentkår består av studenter som arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Målet är att alla medlemmar ska vara trygga och känna att de tillhör en positiv gemenskap. Mälardalens studentkår arbetar också för studenters rättighet att påverka sin utbildning och studiemiljö.


Studentliv

Mälardalens studentkår är i konstant rörelse. Ambitionen är att det alltid ska finnas någonting för alla medlemmar som pubbesök, evenemang, föreningar och rookieveckor - både i Eskilstuna och i Västerås.


Studentinflytande

Ett av Mälardalens studentkårs viktigaste uppdrag är att se till att det finns studentinflytande på högskolan. Det är för att säkra kvaliteten i alla utbildningar utifrån ett studentperspektiv. Mycket av studentkårens arbete är förebyggande. Exempel på frågor som drivits till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med utbildningslinjen, bättre kursvärderingar och påminnelse till salstentamen.

En studentrepresentant är en person som utses av Mälardalens studentkår för att representera andra studenter i frågor som handlar om utbildning och studiemiljö på MDH. Studentrepresentanten kallas till olika möten på högskolan och har möjlighet att vara med och påverka beslut som tas.


Om du stöter på problem under studietiden

Att studera på en högskola innebär att du kommer att möta nya människor som du ska lösa uppgifter tillsammans med. Därför är det inte så konstigt att det ibland uppstår problem. Men det finns hjälp att få vid såna situationer.

Det är viktigt att du i första hand vänder dig direkt till ansvarig lärare eller kursansvarig med ditt problem. Du kan också kontakta en avdelningschef. Vill du veta vem som är avdelningschef kopplad till kursen du läser kan du ta hjälp av studenttorget@mdh.se.

Studerar du och har skyddad identitet?

Om du studerar hos oss, har skyddad identitet och har du frågor om hur Mälardalens högskola hanterar dina skyddade personuppgifter kan du kontakta studenttorget@mdh.se för att få kontaktuppgifter till ansvarig handläggare på högskolan.


Har du blivit diskriminerad?

På MDH råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Högskolan är skyldig att utreda trakasserier och kränkande särbehandling så snart högskolan får veta att det kan ha skett. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Upplever du att du blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till registrator@mdh.se. Vill du ha stöd under processen kan du vända dig till studentombudsmannen. Tänk på att en anmälan inte alltid skyddas av sekretess och kan vara offentlig handling. Vill du diskutera din situation under sekretess kan du vända dig till studenthälsan eller din studievägledare.

Mer information om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens webbplats. Länk till annan webbplats.Aj, Oj, Halloj

Rapportera skador, olyckor eller förslag på förbättringar

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning

MDH erbjuder olika typer av stöd och hjälp för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna läsa på högskolan på lika villkor som andra.

Läs mer

Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar friskvårdspedagoger och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer

Studentombudsmannen,
ditt stöd under studietiden

På MDH arbetar en studentombudsman som har till uppgift att vägleda dig som student som upplever problem under tiden du pluggar på högskolan.

Studentombudsmannen kan exempelvis:

 • lyssna och diskuterar frågor som rör högskolans verksamhet
 • ge stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter
 • hjälpa studenter som upplever sig diskriminerade
 • vägleda studenter som anmälts till disciplinnämnden


Kontakta studentombudsmannen

Om du vill diskutera din studiemiljö eller har frågor, kontakta studentombudsmannen.

Studentombudsman

Amanda Flores

016-15 32 85

studentombudsman@mdh.se

 

Studentombudsman

Amanda Flores

016-15 32 85

Till toppen