Text

Resurseffektivisering

Inom området Resurseffektivisering arbetar forskarna med resurseffektiva lösningar, användning av bioenergikällor, med fokus på samhällets avfallsströmmar, som samtidigt möjliggör återvinning av andra resurser som till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Ett annat viktigt område är hur vi kan hitta energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet undersöker hur man kan utveckla teknik för att minska energianvändingen i datacenters.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Projektet ska skapa en utvecklingsnod för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test- och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling samt strategisk marknadsföring.


Projektansvarig vid MDH: Fredrik Wallin

Huvudfinansiering: Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


Projektansvarig vid MDH: Hailong Li

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.


Projektansvarig vid MDH: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och för att uppnå resurs- och energieffektiva flöden i samhället är en viktig del att kunna återföra dessa näringsämnen till jordbruksmark. I detta projekt undersöker vi processer och metoder för att öka möjligheten för denna återföring.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Svenskt Vatten, Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö

Projektet handlar om framtida bidrag från användning av teknik för negativa utsläpp (NET) för att begränsa den globala temperaturökningen.


Projektansvarig vid MDH: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDH: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


Projektansvarig vid MDH: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Till toppen