Text

Marknadsföring och strategi

I våra kärnområden ingår både inhemska och internationella marknadsföringsstudier (inklusive nya perspektiv på digitalisering, servitisering och hållbarhet).

I kärnområdena ingår även forskning om strategi och international management. Utifrån ett teoretiskt perspektiv är forskningen förankrad i teoriramverk som fokuserar på affärsrelationer, kundengagemang, värdeskapande och samskapande aktiviteter samt institutionella faktorer och resursbaserade faktorer.

Kontaktperson

Universitetslektor

Emilia Rovira Nordman

021-10 73 30

emilia.rovira.nordman@mdh.se

No partial template found

Sektionens forskare strävar efter att ligga i framkant både inom utbildning och forskning. Många av forskningsresultaten är publicerade i topprankade internationella tidskrifter som exempelvis Journal of International Business Studies och Journal of World Business.

Exempel på aktuella projekt är:

  • Ett projekt om förnybara energisystem och smarta städer utifrån ett marknadsföringsperspektiv
  • Ett projekt om hur den digitala transformationen påverkar svenska företags innovationskraft, effektivitet och internationella tillväxt
  • Ett projekt om hur digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för små och medelstora företag inom detaljhandeln.

Forskningsresultaten används för att utveckla teoribildningen inom marknadsföring och strategi och international management. Vi vill bidra till att utveckla nya idéer kopplade till digitalisering, globalisering och hållbarhet som ökar vår förståelse för hur omvärlden ser ut och som företag kan använda för sin framtida affärsutveckling.

 

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att utforska vilka utmärkande faktorer som möjliggör internationell expansion genom e-handel i små och medelstora företag.


Projektansvarig vid MDH: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Torsten Söderbergs stiftelse

Balanserad Styrning av smarta fastigheter (BSSF)


Projektansvarig vid MDH: Peter Ekman

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


Projektansvarig vid MDH: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Forskarskolan Management och IT (MIT)

Det här forskningsprojektet syftar till att besvara följande forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag med avseende på deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?


Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse

Detta projekt studerar hur företags relationer mellan chefer på styrelsenivå påverkar små och medelstora företags internationella expansion. Vi använder unik longitudinell data för att utveckla och testa hur företagets nätverksposition påverkar denna expansion


Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Projektet studerar hur relationer mellan svenska företags styrelser inverkar på internationell tillväxt. Detta görs med fokus på den status som finns hos individuella styrelsemedlemmar. Tidigare studier bekräftar betydelsen av detta för kunskapsutveckling, strategier, etc. men få har kopplat detta till internationell tillväxt. Studien genomförs med data över 15 år genom att sätta samman olika databaser. Detta är särskilt intressant för små och medelstora företag med begränsad erfarenhet och som är i behov av relationer med erfarna chefer från andra företag. Studien bidrar till förståelse av relationers betydelse på hög chefsnivå samt den roll dessa har för internationell tillväxt.


Projektansvarig vid MDH: Harun Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse

Till toppen