Text

Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Kontaktperson

No partial template found

Livsstilsfaktorer, som exempelvis matvanor, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, sömn, datorspel, sociala nätverk, påverkar hälsa och välbefinnande både positivt och negativt.

Genom vår livsstil har vi även möjlighet att bidra till hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv, till exempel genom klimatsmarta matvanor, miljövänliga transporter och socialt ansvarstagande. Sverige har en väl utbyggd välfärd jämfört med många andra länder, men trots det förekommer skillnader i sjukdomsförekomst bland olika socioekonomiska grupper i samhället samt ojämlikt nyttjande respektive tillgång till hälso- och sjukvårdsresurser, med negativa konsekvenser för individen, samhället och folkhälsan i stort.

Pågående forskningsprojekt

Det har skett en progressiv försämring av ungdomars psykiska hälsa de senaste tre årtiondena, som Folkhälsomyndigheten och andra nordiska studier har visat. Men orsakerna till detta är i stort sett okända. Varför har denna ökning inträffat? Består det till vuxen ålder? Hittills finns det inget tydligt svar på dessa frågor. Detta projekt syftar till att bidra till denna kunskap.


Projektansvarig vid MDH: Fabrizia Giannotta

Huvudfinansiering: Forte

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Projektets syfte är att undersöka mekanismer och processer inom en kommunal funktionshinderomsorg som påverkar tillgången till informations- och kommunikationsteknik (IKT) för unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning.


Projektansvarig vid MDH: Camilla Eriksson

Huvudfinansiering: Forte

Projektet avser att öka kunskapen bland statstjänstemän och medarbetare inom NGO:s i Etiopien och Rwanda om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, folkhälsonutrition och de globala hållbarhetsmålen. Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningssystem, hälsoutveckling och tillgång till mat.


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: Swedish Institutet Public Sector Innovation Programme

Syftet är att undersöka vilken betydelsen meningsfull fritid och god hälsa har för att klara gymnasieskolan. Vi kommer att undersöka detta både från ungdomarnas perspektiv och från aktörsperspektivet dvs de aktörer som tillhandahåller fritidsaktiviteter samt tjänstemän inom offentlig sektor kopplade till skola, fritid och hälsa


Projektansvarig vid MDH: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Till toppen