Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Genom MKL samverkar MDH med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

  • MKL ska arbeta långsiktigt med samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola.
  • MKL ska också arbeta med samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid MDH. Verksamheten finansieras med medel från bland annat MDH, Samhällskontraktet, Region Sörmland, Region Västmanland och Skolverket.


Styrgrupp

  • Ordförande David Carlsson, akademichef MDH
  • Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
  • Åsa Lundkvist, direktör, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad
  • Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Region Västmanland
  • Charlotte Bergstedt, strateg, Region Sörmland
  • Andreas Ryve, forskningsledare MDH


Nyhetsbrev från MKL

Här får du löpande information om vår verksamhet samt kurser och evenemang.

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Utvecklingsarbete stärker MKL:s roll som regionens samverkansplattform

Sedan årsskiftet är MKL avslutat inom Samhällskontraktet. MKL som samverkansplattform lever dock i högsta grad kvar och kommer under året utvecklas vidare tillsammans med skolhuvudmän och andra intressenter.


- MKL inrättades av högskolans rektor redan 2012 som en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation. För lärarutbildningen har MKL en viktig roll för att upprätthålla våra kontakter med regionens skolhuvudmän. Den nationella politiken trycker också allt mer på behovet av praktiknära skolforskning och professionsprogram för yrkesverksamma i förskola och skola. I de sammanhangen lägger vår väletablerade samverkan en god grund att bygga på, säger akademichef David Carlsson.

Kompetensutveckling inom förskola och skola

Medarbetare i förskola och skola erbjuds både poänggivande kurser och andra former av utbildningar. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Utbildningar eller andra kompetensstärkande aktiviteter kan också skräddarsys efter verksamheternas behov.

Läs mer om kompetensutveckling

Samproducerad lärarutbildning

Genom fördjupad samverkan arbetar MDH och regionens skolhuvudmän gemensamt för regionens kompetensförsörjning och ökat antal behöriga förskollärare och lärare.

Arbetet sker genom aktiviteter som till exempel verksamhetsintegrerad utbildning, anpassad kompletterande pedagogisk utbildning och möjlighet till utökad behörighet för yrkesverksamma. MDH deltar också i regeringens satsning:

Fler vägar in till läraryrket. Länk till annan webbplats.Forskning och utveckling

Inom MKL samverkar forskare med förskolor och skolor i regionen kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen till lärarutbildningen och verksamheten i förskola och skola.

Projekten har sin utgångspunkt i frågor och problem som förskolor och skolor fört fram.

Tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt har bland annat handlat om genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, meningsfullhet, transspråkande, teknik i förskolan och övergångar mellan skolformer.

Läs mer om pågående projektet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola med tre storskaliga FoU-projekt på:

Samhällskontraktets webbplats. Länk till annan webbplats.

Forskning i nära anslutning
till förskola och skola

Försöksverksamheten ULF (Utveckling, lärande och forskning) syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola. Dessutom ska utvecklingsarbetet som genomförs i förskolor och skolor bygga på de behov huvudmännen själva identifierat. Personalen i förskola/skola och forskarna bidrar på lika villkor, men med olika kompetenser och tillsammans utvecklar de både undervisning, lärarutbildning och forskningen. 

Försöksverksamhet Utveckling, lärande och forskning (ULF) Länk till annan webbplats.

Övningsförskolor och övningsskolor

MDH erbjuder lärarutbildning på flera nivåer - från förskola till gymnasieskola. Alla studenter på lärarutbildningen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sedan hösten 2014 utförs VFU:n på en så kallad övningsskola/övningsförskola. Där får studenten möjlighet att undersöka och pröva teorier i praktiken.

På en övningsskola eller övningsförskola finnas det en hög koncentration av både lärarstudenter, förskollärarstudenter och handledarutbildade handledare.

Till toppen