Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

 

Kontaktperson

Socionom/Universitetslektor/Excellent lärare/Docent i socialt arbete

Pernilla Liedgren

016-15 32 55

pernilla.liedgren@mdh.se

Kontaktperson

Professor i socialt arbete

Jonas Stier

016-15 32 89

jonas.stier@mdh.se

No partial template found

Externa medlemmar i gruppen

Davor Zovko, fil mag. i pedagogik och fil.lic i socialt arbete, zovko@live.se

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDH: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner

Detta innovationsprojekt kommer att bidra med generella kunskaper om den digitala teknologins möjligheter för att öka barns delaktighet liksom kunskaper som berör den sociala barnavårdens barn och deras delaktighet i utredningsprocessen mer specifikt.


Projektansvarig vid MDH: Gunnel Östlund

Huvudfinansiering: Forte

Till toppen