Text

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

LISA är en forskargrupp inom forskningsmiljön Barn och unga i skola och samhälle [BUSS] med intresset riktat mot tre forskningsområden: Lärande och undervisning (svenska och matematik), specialpedagogik och inkluderande undervisning och pedagogiska övergångar.

Ett övergripande syfte med gruppen är att bidra till forskningsbas inom lärarutbildningarna, samproduktionsforskning och vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Kontaktperson

Professor

Gunilla Sandberg

021-10 73 43

gunilla.sandberg@mdh.se

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med att främja barns läs- och skrivutveckling samt sociala relationer genom användande av digital teknik i tidiga skolår (F-3).


Projektansvarig vid MDH: Gunilla Sandberg

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet/The Social Contract MKL

Till toppen