Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

LISA är en forskargrupp inom forskningsmiljön Barn och unga i skola och samhälle [BUSS] med intresset riktat mot tre forskningsområden: Lärande och undervisning (svenska och matematik), specialpedagogik och inkluderande undervisning och pedagogiska övergångar.

Ett övergripande syfte med gruppen är att bidra till forskningsbas inom lärarutbildningarna, samproduktionsforskning och vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen av skolors didaktiska och specialpedagogiska arbete med att främja barns läs- och skrivutveckling samt sociala relationer genom användande av digital teknik i tidiga skolår (F-3).


Projektansvarig vid MDH: Gunilla Sandberg

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet

Till toppen