Text

Kursplan - Kammaropera 1, 30 HP

Kurskod

KMI121

Giltig från

2020 v.34

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Successiv fördjupning

A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2019-11-11

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig en grund för vokala och sceniska kunskaper och färdigheter samt textbehandling inom kammaropera.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. traktera sitt instrument, såväl musikaliskt som tekniskt, på en grundläggande nivå inom kammaropera
2. tillgodogöra sig musikaliska, tekniska och sceniska instruktioner inom kammaropera
3. på en grundläggande nivå förstå textens betydelse i den musikaliska tolkningen
4. använda sceniska verktyg för att höja det individuella artistiska uttryck och det egna musicerandet i kammaroperakonstellation
5. muntligen redogöra för grunderna inom kammaropera
6. visa på olika typer av musikteoretiska begrepp och vokalt redovisa melodier och rytmer med och utan förberedelsetid

Innehåll

- Vokaltekniska lektioner
- Ensemble
- Musikalisk gestaltning
- Scenisk gestaltning
- Repertoarkännedom
- Repetitionsteknik
- Kammaroperans historia
- Textanalys
- Övningar i melodiläsning och rytmgestaltning
- Operasångarens arbetsfält

Särskild behörighet

Minst 120 hp från konstnärlig utbildning inom musik och/eller teater eller motsvarande samt godkänt antagningsprov. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

SEM1, seminarium (huvudinstrument), 11 hp, prestation avseende individuell undervisning i huvudinstrument avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, seminarium (gemensam lektion), 1 hp, prestation avseende gemensamma lektioner i grupp avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM3, seminarium (instudering), 5,5 hp, instudering  avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM4, seminarium (scenisk gestaltning), 4 hp, fortlöpande prestation inom scenisk gestalning avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM5, seminarium (kammaroperans historia), 0,5 hp, muntlig redovisning av kammaroperans historia  avseende lärandemål 5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM6, seminarium (teori- och gehörsträning), 0,5 hp, muntlig redovisning avseende lärandemål 6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
PRO1, projektrapport (offentligt framträdande), 7,5 hp, offentligt framträdande avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tvågradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Upplägg och repertoar bestäms i samråd med kursansvarig vid kursstart.