Text

Kursplan - Elkraftteknik, 7.5 hp

Kurskod

ERA117

Giltig från

2017 v.02

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Huvudområde(n)

Akademi

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Fastställd

2016-01-28

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

 • Böcker

  Nordling, Carl; Österman, Jonny

  Physics handbook for science and engineering

  8., [rev.] ed. : Lund : Studentlitteratur , 2006 - ISBN: 91-44-04453-4 LIBRIS-ID: 10093666

  503 s.

  Råde, Lennart.; Westergren, Bertil.

  Mathematics handbook for science and engineering [Elektronisk resurs]

  Johanneshov : TPB , 2012. - LIBRIS-ID: 13901400

  1 CD-R

  Schavemaker, Pieter; Van der Sluis, Lou

  Electrical power system essentials

  Hoboken, N.J. : Wiley , cop. 2008 - ISBN: 9780470510278 LIBRIS-ID: 10874414

  325 p.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för de viktigaste komponenterna i elnätet samt utföra beräkningar på effekter och förluster för dessa. Därtill ger även kurser en övergripande bild av principerna samt etiska aspekter av generering och konsumtion av elektricitet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
* Beräkna utvecklade aktiva och reaktiva effekter i elektriska nät,
* Redogöra för trefassystemets uppbyggnad, däri ingående komponenter och deras funktion, såsom mättransformatorer, synkrongeneratorer, avledare, brytare, frånskiljare, m.m.
* Utföra beräkningar på förluster och effektflöden i transmissionsledningar,
* Beräkna förluster och effektflöden i enfas och trefastransformatorer,
* Utföra beräkningar på förluster och effektflöden för synkrongeneratorer,
* Principerna för elektriska energiförsörjning till alla delarna av ett samhälle och hur den sker på ett hållbart och miljövänligt sätt,
* Redogöra för etiska aspekter på generering och konsumtion av elektricitet,
* Få en insikt i att kunna använda CAD för konstruktion av elschema samt kunna tolka schema, förbindningstabeller, apparatlistor, m.m.

Innehåll

Elkraftsystemet: Trefassystem, symmetriska komponenter, AC transmission av elkraft, ekvivalenter av ingående beståndsdelar såsom transformatorer, roterande maskiner (motorer och generatorer), kablar, luftledningar.
Ingående komponenter:
-Transformatorer, roterande maskiner, låg- och högspänningsställverk (mättransformatorer, avledare, brytare, frånskiljare) och transmissionslinjer och kablar samt tillbehör
-Enfas växelström,
-Kortslutningseffekt,
-Elkraftbegrepp och effektberäkningar,
- Reservkraftsystem
-Konstruktion av elanläggningar (el-CAD)

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, studiebesök och laborationer

Särskild behörighet

45 hp inom ett energiingenjörsprogram vari ingår 5 hp Elkunskap.

Examination

Laboration (LAB1), 1 hp, betyg Godkänd (G)
Inlämningsuppgift (INL1), 1.5 hp, Godkänd (G)
Tentamen (TEN1), 5 hp, betyg 3, 4 ,5
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3