Text

Utbildningsplan - Masterprogram i intelligenta inbyggda system

Programkod

GST01

Giltig från

Hösttermin 2015

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

MDH 2.1.2-403/13

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2014-11-19

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng inom datateknik, datavetenskap eller elektronik inklusive minst 15 högskolepoäng inom programmering, samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Ett övergripande mål för utbildningen är att producera studenter med spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system, som har en helhetssyn på systembyggande, och som bemästrar projektledning i grupper av människor med olika kompetenser.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa djup teoretisk kunskap (”state of the art”) i områdena realtidssystem, intelligenta system, samt hårdvaru- och mjukvaruutveckling av inbyggda system,
 • visa förståelse och erfarenhet av industriella inbyggda system (”state of the practice”) och fördjupad metodkunskap inom utveckling av intelligenta inbyggda system,
 • visa kunskap och förståelse för grundläggande designparadigmer, arkitekturer, möjligheter och utmaningar för inbyggda system ur både ett mjuk- och hårdvaruperspektiv, samt
 • visa kunskap om metoder och verktyg som krävs för att tillfredsställande genomföra mindre och större projektuppgifter inom ämnet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att planera, och med adekvata metoder genomföra, kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, samt
 • praktiskt kunna tillämpa de införskaffade teoretiska kunskaperna för att designa, analysera och implementera ett intelligent inbyggt realtidssystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • kunna ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap,
 • visa förmåga att inom huvudområdet och dess inriktning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, samt
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, vilket innebär att all undervisning, kurslitteratur, dokumentation, rapportering etc. ska vara på engelska.

Innehåll

I programmet finns två tydliga delar: det projektinriktade lärandet i samverkan med företag respektive den uppsättning teorikurser som krävs. En stor del av programmet kommer att genomföras som problembaserat lärande inom ramen för ett antal skarpa projekt i samverkan med näringsliv och samhälle. Projektdelens koppling till näringsliv och samhälle är mycket stark, och avser att förbereda studenterna på ett arbetsliv utanför högskolan. Medverkan från företag och organisationer inom projektdelen kan vara mer eller mindre omfattande, och avse allt från formulering av relevanta problemställningar, mentorskap, praktikplatser, exjobbsplatser, via att vara värdföretag för ett eller flera av de skarpa projekt som kommer att bedrivas inom programmet, till att ”adoptera” någon av programmets studenter som sin egen.

För att nå erforderligt djup krävs dock en uppsättning teorikunskaper för att lösa de problem studenterna ställs inför. Programmet innehåller kurser inom fyra områden:
1) Metodik – avser att ge studenterna de verktyg som krävs för att tillfredsställande genomföra projekt, t.ex. projektarbetsmetodik, rapportmetodik, samt metodikkunskaper inom exempelvis mät-, test- eller verifieringsområdena.
2) Inbyggda system – ger avancerade kunskaper om inbyggda system, som t.ex. utveckling av tidskritiska realtidstillämpningar, energieffektivitet, testning och debugging av inbyggda system, asynkron kommunikation och synkronisering i distribuerade inbyggda system.
3) Intelligenta system – ger grundkunskaper om såväl avancerade sensorsystem som avancerat beslutsfattande och adaptivitet i system. Lärandemål inom intelligenta system inkluderar kunskaper i mätteknik, signalbehandling, lärande system och adaptiva system för dynamiska miljöer.
4) Hårdvara ger grundkunskaper i hur olika hårdvaruaspekter sätter begränsningar för, eller ger möjligheter till, realisering av inbyggda system. Lärandemål inom hårdvara inkluderar förståelse för olika hårdvarulösningars för- och nackdelar samt möjligheter att fatta designbeslut baserat på begränsade resurser, resurseffektivitet och pris/prestandaavvägningar.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
Inbyggda system I, 7,5 hp
Inbyggda system II, 7,5 hp
Intelligenta system, 7,5 hp
Projekt i inbyggda system, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Datavetenskap:
Projekt i intelligenta inbyggda system, 15 hp (huvudalternativ)
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system, 15 hp (väljs av studenter som avser att ta ut en magisterexamen)


Årskurs 2
Datavetenskap:
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot inbyggda system, 30 hp

Valbart 30 hp:
Datavetenskap:
Projekt i avancerade inbyggda system, 30 hp (huvudalternativ)

eller

Datavetenskap:
Säkerhetskritiska system, 7,5 hp
Utveckling av industriella system, 7,5 hp
Programvaruteknik 1, 7,5 hp

Elektronik:
Sensorteknik, 7,5 hp

Val inom programmet

Programmet består av rekommenderade kurser. Det finns möjlighet att avsluta programmet efter ett år och då väljs examensarbete (15 hp) i termin två istället för projektkursen. I årskurs 2 väljs kurser inom datavetenskap och elektronik. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Om andra kurser än de som presenterats ovan väljs ska det ske i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen. Studenterna ges möjlighet att läsa delar av programmet utomlands (max ett läsår), vid något av högskolans partneruniversitet som har motsvarande utbildningar inom inbyggda system. Kurserna väljs i samråd med programkoordinatorn och skall kunna tillgodoräknas i examen vid Mälardalens högskola, som motsvarande kurser vid Mälardalens högskola.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot inbyggda system (Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialization in Embedded Systems)
 • Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot inbyggda system (Master of Science (60 credits) in Computer Science with Specialization in Embedded Systems)
Om man som student inte väljer kurser i samråd med programkoordinatorn, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Till toppen