Text

Utbildningsplan - Kompletterande pedagogisk utbildning

Programkod

GLM01

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2020/2909

Fastställd

2013-01-30

Reviderad

2020-12-11

Särskild behörighet

Ämnesstudier om minst 90 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans åk 7-9 varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

Ämnesstudier om minst 120 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 ska studenten:

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten:
 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också:
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning.

Färdighet och förmåga

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng och består av följande utbildningsområden:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna inklusive didaktiska studier 60 högskolepoäng
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne
Kunskap och färdigheter i digitala verktyg och olika mediers roll för den pedagogiska verksamheten integreras såväl i didaktiska studier som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsvetenskapliga kärnan
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för lärare. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till den kommande yrkesutövningen och omfattar 60 högskolepoäng med följande innehåll:
 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • didaktik,
 • läroplansteori,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygsättning,
 • utvärdering och utvecklingsarbete,
 • ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning,
 • ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till ämne och undervisningsämne,
 • lektionsplanering utifrån läroplan, kurs- och ämnesplaner och andra styrdokument,
 • exempel på innehåll, undervisningsformer och -traditioner,
 • bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant, samt
 • utvärdering.
Studierna knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt 30 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till för utbildningen relevant verksamhet/skolform samt till relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:
 • planering, genomförande och utvärdering av pedagogiska aktiviteter med eget ansvar under handledning,
 • auskultation, observation och deltagande i samband med verksamhet i skolans vardag, samt
 • deltagande vid VFU-skolans allmänna kompetensutveckling när tillfälle ges.
Ovanstående delar av den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till de lärandemål för VFU som är framskrivna i respektive kursplan.

Den avslutande VFU kursen tillsammans med kursen Didaktiskt utvecklings- och utvärderingsarbete knyter samman utbildningens alla delar.

Samverkan med VFU-skola
I samband med studiestarten söker studenten en VFU-placering i relevant skolform för genomförande av VFU. Samarbetet mellan högskolan och kommun/friskola regleras i ett av högskolan skrivet avtal.

För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare på sin VFU-skola. Detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen och fältstudierna. Fältstudierna innebär att studenten har kontinuerlig kontakt med VFU-skolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna syftar även till att få teori och praktik att samverka.

Genom den kontinuerliga kontakten med VFU-skolan ges studenten möjlighet att tillsammans med handledare och övrig personal på VFU-skolan utveckla en kompetens och ett språk för professionell reflektion och erfarenhetsutbyte. För utformning, innehåll och genomförande ansvarar VFU-skolan tillsammans med studenten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare på högskolan efter samråd med VFU-skolans handledare, grundat på dokumentationen i Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras också genom den praktiska yrkesteorin. Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna:
Introduktion till didaktik - KPU, 7,5 hp
Utveckling och lärande - KPU, 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare - KPU, 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare - KPU, 7,5 hp
Ämnesdidaktik - KPU, 7,5 hp
Utbildningens organisatoriska, historiska och samhälleliga förutsättningar - KPU, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning:
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, 15 hp

Årskurs 2
Utbildningsvetenskaplig kärna:
Bedömning och betygsättning för ämneslärare - KPU, 7,5 hp
Didaktiskt utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning:
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU, 15 hp

Val inom programmet

Samtliga kurser inom programmet är obligatoriska och inga valbara kurser ingår.

Student på programmet garanteras plats på kurser omfattande 22,5 högskolepoäng per höst- respektive vårtermin och 15 högskolepoäng per sommartermin inom ramen för 90 högskolepoäng.

För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (Degree of Master of Arts in Secondary Education)
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Degree of Master of Arts in Upper Secondary Education)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer ska bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Mälardalens högskola har regler och anvisningar för vad som gäller vid examination. Dessa finns bland annat tillgängliga via högskolans webbplats.

De akademier som är verksamma i lärarutbildningen ansvarar för kvalitet, ämnesinnehåll, didaktiskt innehåll, studievägledning och forskningsutveckling inom sitt område.

Till toppen