Text

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneslärar-programmet gymnasieskola

Som ämneslärare är du en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. Du undervisar i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll.

Utbildningen

Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Vi har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och väl utvecklat samarbete med skolor i regionen, där du handleds av erfarna och skickliga lärare i de ämnen du valt, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen.

Att arbeta som ämneslärare innebär att du kan möta elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du kommer att vägleda och stötta eleverna, få dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidra till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor.

För att kunna leda ämnesundervisning behöver du djupa ämneskunskaper. Du studerar även ämnesdidaktik, som handlar om hur du undervisar i dina ämnen. Utbildningen till ämneslärare utgörs till största delen av ämnesstudier, där du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: svenska/engelska, svenska/samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Under utbildningen lär du dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som lärare. Du läser om lärande och utveckling, sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, om skolans organisation och styrdokument, demokrati och värdegrund samt lärarens samhällsuppdrag.

En viktig del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under VFU:n får du chans att utvecklas i lärarrollen, under ledning av erfarna och utbildade lärare. Du tillbringar sammanlagt 20 veckor på en övningsskola, där du får möta elever på både högstadiet och gymnasiet. Du har kontinuerlig kontakt med din övningsskola även i andra kurser, vilket innebär att du lär dig planera, genomföra och utvärdera din undervisning redan under studietiden. MDH har avtal med kommunerna Eskilstuna, Västerås och Köping, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Kurserna i ämneslärarprogrammet läser du i huvudsak på campus i Eskilstuna, med undantag för samhällskunskapen som är förlagd till Västerås.

 

Framtid och jobb

Som ämneslärare kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är ett bristyrke inom flera ämnen och din VFU ger möjlighet att knyta viktiga kontakter. Din examen gör dig behörig att arbeta antingen i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Tjänster som lektor och förstelärare gör det möjligt att göra karriär som lärare. För den som vill går det även att läsa vidare längre fram, till exempelvis specialpedagog eller speciallärare. Efter din examen finns det möjlighet att söka till forskarutbildning inom didaktik.

 

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier Valbart Svenska/ Matematik

50%

Åk 2

Ämnesstudier Valbart Engelska/ Svenska som andraspråk/ Samhällskunskap/ Teknik

100%

Åk 3

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier Valbart Svenska/ Matematik

50%

Åk 4

Utbildningsvetenskaplig kärna

25%

Ämnesstudier Valbart Svenska/ Matematik

75%

Åk 5

Ämnesstudier Valbart Engelska/ Svenska som andraspråk/ Samhällskunskap/ Teknik

50%

Ämnesstudier Valbart Svenska med examensarbete/ Matematik med verksamhetsförlagd utbildning

50%

Åk 6*

Ämnesstudier Samhällskunskap

50%

 

*Gäller enbart ämneskombinationen
Svenska 120 hp/Samhällskunskap 120 hp

Tillfällen för detta program

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer