Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås
  • Kurskod PEA069
  • Huvudområde Pedagogik

Kursen syftar till att de studerande skall skaffa sig kännedom om bakomliggande teorier för olika handledningsstrategier och utifrån dessa utveckla strategier för att stimulera och stödja lärarstuderande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020