Text

Grunder i medicinsk teknik för vårdpersonal

  • Högskolepoäng 2  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende
  • Kurskod ELA104

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar. Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen och de regler som gäller för medicintekniska produkter.
Syftet med denna kurs är att du ska skaffa sig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma ökad säkerhet och kvalitet och därmed ökad patientsäkerhet vid användande av medicinteknisk utrustning i vården.
Kursen behandlar utifrån vårdpersonalens perspektiv de regler som finns för tillverkning och användande av medicintekniska produkter, mättekniska termer, grundläggande elektronik, samt risker med elektricitet, strålning och gaser.
Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, Flöden och volymer, Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, optiska metoder och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, EKG i praktiken för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdh.se

Till toppen