Utbildning på forskarnivå

Att studera på forskarnivå innebär att du skaffar dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna bedriva forskning på egen hand. Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och du kan ta ut två olika examina: licentiatexamen (120 högskolepoäng) och doktorsexamen (240 högskolepoäng).
_________________________________________________

Nya mallar för individuella studieplaner – ett viktigt led i kvalitetssäkringen av utbildning på forskarnivå

Alla doktorander har en individuell studieplan (ISP) . I våras mötte Anne Söderlund, prodekan för forskning och forskarutbildning och Johan Hellstrand, utbildnings- och forskningshandläggare, högskolans samordnare för forskarutbildningen i syftet att utveckla ISP:erna vid MDH.  Efter sommaren fattade gruppen beslut om att ta fram nya mallar för ISP. Nu är de nya mallarna klara, både för doktorsavhandling och licentiatuppsats.
– Det är huvudhandledarnas uppgift att se till att doktoranderna uppnår de nationella examensmålen. Men för att systematisera och försäkra oss om att alla doktorander vid MDH har samma förutsättning att ha kontroll över hur de förväntas att uppnå examensmålen så har vi tagit fram den nya ISP-mallen, säger Anne Söderlund.

I de nya mallarna finns de nationella examensmålen införda. De fanns tidigare  presenterade i doktorandhandboken. De aktiviteter som doktoranden gör, seminarier, regelbundna diskussioner, kurser med mera, skrivs in i ISP. Handledare och doktorand tänker tillsammans ut vilka aktiviteter som bidrar till att uppnå examensmålen och aktiviteterna ackumuleras sedan under forskarutbildningen så att alla mål är uppnådda när det är dags att presentera sin licentiat- eller doktorsavhandling.
– Det här innebär naturligtvis en kvalitetssäkring för varje enskild doktorand och handledare vid MDH, men det är också ett sätt för högskolan att kvalitetssäkra hela forskarutbildningen inför UKÄ:s kommande utvärderingar av landets forskarutbildning, säger Anne Söderlund.

Anne Söderlund och Johan Hellstrand vill gärna ha återkoppling från handledare och doktorander på vad de anser om de nya ISP-mallarna.
– Vi har en del ”hjälpbubblor” som beskriver vad som är förväntat att man ska fylla i, men det kan behövas fler. Därför vill vi gärna veta om något saknas. Vi vill även ha andra reaktioner, både positiva och negativa, för att kunna förbättra mallarna ytterligare, säger Anne Söderlund.