Mälardalen university logotype print

Text

Högskolans vision

En progressiv och samverkande högskola
där vi tillsammans formar en hållbar framtid


1 januari 2021 infördes MDH:s nya vision. Den har arbetats fram i dialog med medarbetare, studenter och samverkansparter och tar sikte mot 2030. Visionen vilar på tre huvudkomponenter och dessa beskrivs i tre korta, utvecklande texter:

 

Vi är en progressiv högskola

I en föränderlig värld erbjuder MDH en flexibel och nyskapande forskning och utbildning med hög kvalitet och teknisk spets som stimulerar studenterna till nyfikenhet, innovationsförmåga, kritiskt tänkande och ett livslångt lärande.​


Vi skapar värde genom samverkan

De samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöerna är motorer för kunskapsutveckling och innovation. Genom unik samverkan mellan akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor genereras värde i ett globalt samhälle. ​


Vi formar en hållbar framtid

På vetenskaplig grund, med inkluderande förhållningssätt och långsiktiga perspektiv, verkar MDH:s forskning och utbildning för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

MDH har en forsknings- och utbildningsstrategi som ligger till grund för hela högskolans verksamhet åren 2017 till 2022. I den står bland annat att högskolan arbetar mot fyra gemensamma mål:

  1. MDH erbjuder högkvalitativa utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  2. MDH har erkänd och inom några områden ledande forskning.
  3. MDH har studenter och forskarstuderande som är nöjda med sin utbildning.
  4. MDH har medarbetare och ledare med kompetens, vilja och förutsättningar att bidra till högskolans utveckling.


Samverkan som skapar värde

I forsknings- och utbildningsstrategin står det även att MDH ska vara ledande i landet på att samverka med det omgivande samhället. Högskolan har ett flertal strategiska avtal med privat näringsliv och offentlig sektor som bidrar till att stärka kvaliteten i högskolans forskning och utbildning och se till så att studenternas kompetenser är efterfrågade på arbetsmarknaden.

MDH är värd för tre centrumbildningar som fungerar som mötesplatser mellan forskare, studenter, privat näringsliv och offentlig sektor. Automation Region och Robotdalen är två verksamheter som kopplar ihop högskolans forskning och utbildning med ett stort antal medlemsorganisationer, de flesta inom privat näringsliv. Samhällskontraktet är en centrumbildning inom offentlig sektor med MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland.

Mer om vår samverkan Länk till annan webbplats.


Nära koppling mellan forskning och utbildning

I högskolans strategi ingår att forskning och utbildning ska gå hand i hand och ett bevis på det är att högskolan signerat det så kallade Magna Charta-avtalet; ett demokratiskt avtal som över 800 lärosäten i 80 olika länder undertecknat. Avtalet betonar lärosätets ansvar för utbildning i samhället, samt att forskning och utbildning är en enhet och inte två separata delar.

Forskningen som bedrivs på högskolan, som inom vissa områden är internationellt framstående, fungerar som en vetenskaplig grund för utbildningarna och är till värde och nytta för samhället.

MDH arbetar också aktivt med jämställdhetsfrågor samt att utveckla digitaliseringen av högskolans verksamhet. MDH:s målsättning är att förbereda studenterna för ett föränderligt samhälle vilket påverkar utbildningarnas innehåll, form och pedagogik.

Mer om vår forskning Länk till annan webbplats.

Mer om våra utbildningar Länk till annan webbplats.


Så arbetar MDH för att
nå FN:s hållbarhetsmål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål som syftar till att till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Så här arbetar MDH för att nå hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats.


Ständigt pågående kvalitetsarbete

Högskolans är en lärande organisation som ständigt strävar mot hög kvalitet i såväl utbildning som forskning. Genom ett systematiskt arbetssätt ska högskolans kvalitetssystem stödja genomförande av utbildning och forskning, men också fånga upp och åtgärda brister och säkerställa utveckling. En viktig del i kvalitetsarbetet är att samtliga studenter har möjlighet att utvärdera varje genomförd kurs. Som student går det att påverka kvalitetsarbetet genom att engagera sig i studentkåren.

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning Länk till annan webbplats.Till toppen