Text

Mälardalens universitets vision

Ett progressivt och samverkande universitet
där vi tillsammans formar en hållbar framtid


1 januari 2021 infördes MDU:s nya vision. Den har arbetats fram i dialog med medarbetare, studenter och samverkansparter och tar sikte mot 2030. Visionen vilar på tre huvudkomponenter och dessa beskrivs i tre korta, utvecklande texter:


Vi är ett progressivt universitet

I en föränderlig värld erbjuder MDU en flexibel och nyskapande forskning och utbildning med hög kvalitet och teknisk spets som stimulerar studenterna till nyfikenhet, innovationsförmåga, kritiskt tänkande och ett livslångt lärande.​


Vi skapar värde genom samverkan

De samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöerna är motorer för kunskapsutveckling och innovation. Genom unik samverkan mellan akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor genereras värde i ett globalt samhälle. ​


Vi formar en hållbar framtid

På vetenskaplig grund, med inkluderande förhållningssätt och långsiktiga perspektiv, verkar MDU:s forskning och utbildning för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

MDU har en forsknings- och utbildningsstrategi som ligger till grund för hela universitetets verksamhet åren 2017 till 2022. I den står bland annat att universitetet arbetar mot fyra gemensamma mål:

  1. MDU erbjuder högkvalitativa utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  2. MDU har erkänd och inom några områden ledande forskning.
  3. MDU har studenter och forskarstuderande som är nöjda med sin utbildning.
  4. MDU har medarbetare och ledare med kompetens, vilja och förutsättningar att bidra till universitetets utveckling.


Samverkan som skapar värde

I forsknings- och utbildningsstrategin står det även att MDU ska vara ledande i landet på att samverka med det omgivande samhället. Universitetet har ett flertal strategiska avtal med privat näringsliv och offentlig sektor som bidrar till att stärka kvaliteten i universitetets forskning och utbildning och se till så att studenternas kompetenser är efterfrågade på arbetsmarknaden.

MDU är värd för tre centrumbildningar som fungerar som mötesplatser mellan forskare, studenter, privat näringsliv och offentlig sektor. Automation Region och Robotdalen är två verksamheter som kopplar ihop universitetets forskning och utbildning med ett stort antal medlemsorganisationer, de flesta inom privat näringsliv. Samhällskontraktet är en centrumbildning inom offentlig sektor med MDU, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland.

Mer om vår samverkan


Nära koppling mellan forskning och utbildning

I universitetets strategi ingår att forskning och utbildning ska gå hand i hand och ett bevis på det är att universitetet signerat det så kallade Magna Charta-avtalet; ett demokratiskt avtal som över 800 lärosäten i 80 olika länder undertecknat. Avtalet betonar lärosätets ansvar för utbildning i samhället, samt att forskning och utbildning är en enhet och inte två separata delar.

Forskningen som bedrivs på universitetet, som inom vissa områden är internationellt framstående, fungerar som en vetenskaplig grund för utbildningarna och är till värde och nytta för samhället.

MDU arbetar också aktivt med jämställdhetsfrågor samt att utveckla digitaliseringen av universitetets verksamhet. MDU:s målsättning är att förbereda studenterna för ett föränderligt samhälle vilket påverkar utbildningarnas innehåll, form och pedagogik.

Mer om vår forskning

Mer om våra utbildningar


Så arbetar MDU för att
nå FN:s hållbarhetsmål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål som syftar till att till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Så här arbetar MDU för att nå hållbarhetsmålen


Ständigt pågående kvalitetsarbete

Universitetet är en lärande organisation som ständigt strävar mot hög kvalitet i såväl utbildning som forskning. Genom ett systematiskt arbetssätt ska universitetets kvalitetssystem stödja genomförande av utbildning och forskning, men också fånga upp och åtgärda brister och säkerställa utveckling. En viktig del i kvalitetsarbetet är att samtliga studenter har möjlighet att utvärdera varje genomförd kurs. Som student går det att påverka kvalitetsarbetet genom att engagera sig i studentkåren.

Kvalitetsarbete för utbildning och forskningTill toppen