Text

Utbildningsplan - Språk- och kommunikationsprogrammet

Programkod

GKV09

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

UKK

Diarienummer

2021/0883

Fastställd

2017-08-16

Reviderad

2021-08-25

Behörighet

Engelska B (områdesbehörighet 6 med förändring) eller Engelska 6.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Målet med programmet är att ge studenterna solida och användbara kunskaper och färdigheter inom språk och kommunikation. Efter fullgjorda studier ska studenten inneha de kompetenser som krävs för att effektivt kunna delta i verksamhet knuten till språk och/eller kommunikation i olika sammanhang och på olika nivåer.

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. I kursfordringarna om 180 hp får högst 15 hp på avancerad nivå ingå.

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom språk och kommunikation, inbegripet kunskap om kultur, interkulturalitet och litteratur, och
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom sitt huvudområde, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor,
 • visa förmåga att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområde,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten:

 • visa förmåga att inom språk och humaniora göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur på engelska ingår. Avseende kurser i engelska bedrivs undervisningen på målspråket.

Innehåll

Språk- och kommunikationsprogrammet är en 3-årig utbildning inom språk- och kommunikationsstudier. Utbildningen har en arbetslivsinriktad uppläggning med tydligt fokus på den praktiska användningen av kunskaperna. Kvaliteten på innehållet säkerställs genom att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Utöver huvudområdena engelska och svenska innehåller utbildningen ämnena litteraturvetenskap och svenska som andraspråk. Studenten väljer ett av huvudområdena och ytterligare ett ämne som blir utbildningens profilämne.

Under det första studieåret introduceras studenten till akademiska studier i kommunikation med kurser inom ämnet svenska. Utbildningens andra år inriktas mot profilstudier i något av ämnena engelska, litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk. För student som väljer engelska som sitt huvudområde eller profilspråk finns möjlighet att läsa en 15-högskolepoängskurs om språk i arbetslivet på distans som bl.a. bygger på att studenten genomför arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land. Termin 5 består av ett urval av kurser i engelska och svenska samt en valfri kurs ur Mälardalens högskolas utbud. Utbildningen avslutas termin 6 med en kurs i svenska, en valfri kurs och ett examensarbete inom valt huvudområde.

Årskurs 1
Svenska:
Grammatik, 7,5 hp
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Kommunikation i arbetslivet, 7,5 hp
Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp
Textkommunikation, 7,5 hp

Årskurs 2
Profilämne engelska:
Engelska 1: Litteratur, 7,5 hp
Engelska 1: Kommunikation, 7,5 hp
Engelska 1: Språkfärdighet, 7,5 hp
Engelska 1: Språkvetenskap, 7,5 hp
Engelska 2: Litteratur 2, 7,5 hp
Engelska 2: Språkvetenskap 2, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Engelska 2: Språk i arbetslivet, 15 hp
eller
Engelska 2: Akademisk kommunikation, 7,5 hp
och
Engelska 2: Den sociala interaktionens dynamik, 7,5 hp

Profilämne litteraturvetenskap:
Litteraturvetenskap 1, 30 hp
Litteraturvetenskap 2, 30 hp

Profilämne svenska som andraspråk:
Andraspråksinlärning, 7,5 hp
Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp
Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Grammatik i ett tvärspråkigt perspektiv, 7,5 hp
Invandring och kulturmöten, 7,5 hp
Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp

Valbart, 7,5 hp:
Litteratur i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp
eller
Uppsats i svenska som andraspråk, 7,5 hp


Årskurs 3
Huvudområde engelska:
Engelska 3: Social och regional variation, 7,5 hp
Engelska 3: Amerikansk litteratur och ekokritik, 7,5 hp
Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå, 15 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

Svenska:
Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp

Valbart inom svenska:
Retorik 7,5 hp
eller
Språk i Norden, 7,5 hp

Huvudområde litteraturvetenskap:
Litteraturvetenskap 3: Teori och metod, 7,5 hp
Litteraturvetenskap 3: Skönlitteratur och litteraturvetenskaplig forskning, 7.5 hp
Litteraturvetenskap 3: Självständigt arbete på kandidatnivå,, 15 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

Svenska:
Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp

Valbart inom svenska:
Retorik, 75 hp
eller
Språk i Norden, 7,5 hp

Huvudområde svenska:
Examensarbete i svenska, 15 hp
Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp

Engelska:
Engelska 1: Språkfärdighet 7,5 hp
Engelska 1: Litteratur, 7,5 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

Valbart inom svenska:
Retorik 7,5 hp
eller
Språk i Norden, 7,5 hp

Val inom programmet

Val inom programmet görs för andra året, d.v.s. termin 3 och 4. Om engelska väljs som profilämne läses kurser i engelska på G2F-nivå i termin 5. Engelska kan också bli huvudområdet för examen genom att det självständiga arbetet på kandidatnivå i termin 6 författas inom huvudområdet engelska. Om profilämnet litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk väljs för termin 3 och 4 läses kurser i engelska på G1N-nivå i termin 5. Examensarbetet i termin 6 författas då inom huvudområdet svenska. Under termin 5 och 6 får studenten välja 15 hp från de valbara kurserna som finns listade i utbildningsplanen alternativt från högskolans totala kursutbud. Väljer studenten annan kurs än den som anges i den rekommenderade studiegången ges inte platsgaranti då studenten söker kurserna i konkurrens med andra studenter.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för en av följande examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Engelska (Degree of Bachelor of Arts in English)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska (Degree of Bachelor of Arts in Swedish)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Litteraturvetenskap (Degree of Bachelor of Arts in General Literary Studies)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen på högskolans webbplats.

Till toppen