Text

Utbildningsplan - Statsvetarprogrammet

Programkod

GKV06

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

EST

Diarienummer

2020/2744

Fastställd

2015-09-10

Reviderad

2020-11-24

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Det övergripande målet med statsvetarprogrammet, 180 högskolepoäng, är att de studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter för kvalificerade administrativa uppdrag och utredningstjänster inom både offentlig och privat verksamhet lokalt/regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är även att ge djupa kunskaper inom statsvetenskap, som förbereder de studerande för att efter avslutade studier kunna gå vidare på avancerad nivå inom statsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Den kurslitteratur som används är dock till stor del engelskspråkig även om omfattningen varierar mellan olika kurser.

Innehåll

Statsvetarprogrammet ges med statsvetenskap som huvudområde. Kurserna leder till en examen, med möjligheter att tillgodoräkna motsvarande kurser från andra lärosäten. Utbildningen ger ett statsvetenskapligt djup, med kompletterande kurser i företagsekonomi, juridik, utvärdering, samhällsekonomi och statistik samt möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning eller utlandsstudier. Flera av de kompletterande kurserna är liksom statsvetenskapsämnet i hög grad inriktade mot frågor som rör styrning: politisk, ekonomisk och juridisk. Målet är att de blivande statsvetarna professionellt ska kunna utföra kvalificerade administrativa uppdrag och utredningsarbeten i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privat näringsliv.

I utbildningen ingår:

År 1
Under den första terminen läser studenten fyra obligatoriska kurser i statsvetenskap. Den första kursen, Politisk teori (7,5 hp), introducerar ämnet statsvetenskap och dess mest tongivande teorier. Terminens övriga kurser introducerar några av statsvetenskapens mest traditionella subdiscipliner: svensk och jämförande politik (7,5 hp), offentlig politik och förvaltning (7,5 hp) samt internationell politik (7,5 hp).

Andra terminen ges kurser i verksamhetsstyrning, organisation och ledarskap och juridik. Kurserna i verksamhetsstyrning och organisation och ledarskap ger en introduktion till för programmet relevanta delar av företagsekonomiämnet. Kurserna i juridik ger en introduktion till det juridiska området respektive särskilda kunskaper i förvaltningsrätt.

År 2
Under termin tre erbjuds två teoretiska fördjupningskurser: Demokratins problem (7,5 hp) samt Makt och medborgarskap (7,5 hp). Dessa kurser syftar både till att fördjupa studenternas statsvetenskapliga teorikunskap samt till att stärka deras kapacitet till kritisk och självständig reflektion. Tillsammans tar kurserna upp teman som t.ex. social hållbarhet, diskriminering på basis av kön och etnicitet, governance och demokrati. Terminen avslutas med kursen Statsvetenskaplig metod I (15 hp), vars syfte är att bygga studenternas förmåga att tillämpa deras teorikunskap, samt ge dem metodologiska och analytiska verktyg att bedriva och designa egna statsvetenskapliga undersökningar.

Termin fyra erbjuds också kurser i utvärdering, samhällsekonomi och statistik som fördjupar och breddar studenternas kunskaper, bland annat när det gäller styrning av olika verksamheter.

År 3
Det tredje året inleds med en termin med valfria kurser. En kurs i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds under denna termin i mån av plats och där studentens eget initiativ är ett kursmoment. Studenterna erbjuds också kurser i Urban politics and citizenship (7,5 hp), Miljö och politik (7,5 hp) samt Political masculinities (7,5 hp). Dessa kurser knyter an till samtida samhälleliga problem, såsom hållbarhet, jämställdhet och utanförskap. Utöver dessa statsvetenskapliga kurser finns det möjligheter att läsa kurser inom ekonomi och samhällsvetenskap som finns i MDH:s kursutbud. Exempel på kurser kan vara kurser i nationalekonomi, sociologi och projektledning. Under denna termin finns också möjlighet till utlandsstudier utifrån studentens egna initiativ. 

Tredje årets sista termin inleds med en avancerad teoretisk kurs som bygger vidare på kurserna som gavs i årskurs 2 samt en mer specialiserad metodkurs i vilken av studenterna ges fördjupad kunskap i både kvantitativ och kvalitativ metodik. Kursen avslutas med en kandidatuppsats i statsvetenskap, i vilken studenterna genomför och försvarar en självständig statsvetenskaplig undersökning.  
 
Årskurs 1

Statsvetenskap:
Politisk teori, 7,5 hp
Svensk och jämförande politik, 7,5 hp
Offentlig politik och förvaltning, 7,5 hp
Internationell politik, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Verksamhetsstyrning i offentlig sektor, 7,5 hp
Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Handelsrätt:
Grundläggande juridik, 7,5 hp
Förvaltningsrätt, 7,5 hp
 
Årskurs 2

Statsvetenskap:
Demokratins problem, 7,5 hp
Makt och medborgarskap, 7,5 hp
Statsvetenskaplig metod I, 15 hp

Nationalekonomi:
Samhällsekonomi, 15 hp

Övrigt:
Utvärdering, 7,5 hp

Statistik:
Statistik, 7,5 hp
  
Årskurs 3

Statsvetenskap:
Demokrati, makt och medborgarskap, 7,5 hp
Statsvetenskaplig metod II, 7,5 hp
Kandidatuppsats i statsvetenskap, 15 hp

Valbara statsvetenskapliga kurser, 30 hp:
Verksamhetsförlagda studier, 15 hp
Miljö och politik, 7,5 hp
Urban politik och medborgarskap, 7,5 hp

Övrigt:
Valbara kurser/utlandsstudier, 30 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Termin 5 bygger på studentens egna kursval. Studentens valmöjligheter begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap (Degree of Bachelor of Science in Political Science)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Till toppen