Text

Utbildningsplan - Innovationsprogrammet

Programkod

GKE06

Giltig från

Hösttermin 2021

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2020/2797

Fastställd

2014-09-11

Reviderad

2020-11-25

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter samt kunna delta i, leda och på ett vetenskapligt sätt studera reella innovationsprocesser.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet innovationsteknik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området, till exempel produktutveckling och värdeskapande processer, hållbar teknikutveckling, entreprenörskap eller innovationsledning, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera kring innovationsteknik och innovationsprocesser och relaterade frågeställningar och situationer
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa praktiska och teoretiska problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera vetenskaplig och praktisk kunskap, samt i dialog med olika grupper hantera problem och dessas lösningar
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom områdena entreprenörskap och innovationsledning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten

  • visa förmåga att inom huvudområdet innovationsteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom områdena entreprenörskap och innovationsledning.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, men engelskspråkiga föreläsningar och seminarier kan förekomma. Engelskspråkig litteratur är vanlig på kurserna inom programmet. Under termin 5 finns möjlighet att ta del av internationella kurser som ges inom MDH, och dessa ges på engelska.

Innehåll

Innovationsprogrammet har sin huvudsakliga fördjupning inom huvudområdet innovationsteknik, men har också en breddningsdel där andra ämnesområden tas in för att ge de tvärdisciplinära aspekterna av innovationsarbete. Fördjupningsdelen inom huvudområdet innovationsteknik har sin progression i två kompletterande temaområden: entreprenörskap och innovationsledning.

Fördjupningsdelen entreprenörskap fokuserar på de entreprenöriella handlingarna som att lära och utvecklas genom själva utförandet och användandet av teknik för egna skapande syften. Detta ansluter till den framväxande s.k. "makers culture" som kan ses som en fortsättning på/modernisering av hantverkskulturen. Studenterna bygger det egna personliga ledarskapet genom att utveckla sin förmåga till självreflektion och eget ansvarstagande.

Fördjupningsdelen innovationsledning fokuserar på ledarskap för förändring och innovation och tar upp områden som ledning och organisering av utvecklingsprojekt, organisationsförändringar och innovationsprocesser. Studenternas kompetenser i att samverka i och leda grupper utvecklas genom att olika aspekter av ledarskap belyses och tränas under fördjupningsdelens kurser.

Till fördjupningsdelens innehåll hör också kurser och kursmoment som ger fördjupade kunskaper i hur ett vetenskapligt arbetssätt gestaltar sig inom innovationsteknik, både vad det gäller kunskapsfilosofisk grund och vetenskaplig metod.

Breddningsdelen kompletterar med kurser hämtade från naturvetenskapliga, tekniska och designorienterade ämnesområden. Dessa kurser bygger studentens innovationskompetenser som möjliggör handling och reflektion. Till exempel fungerar kunskaper inom visualisering och tillverkningstekniker som möjliggörande verktyg för innovativa handlingar, medan till exempel kunskaper inom vetenskapsteori och hållbar utveckling gör det möjligt för studenten att ta innovationsetiska hänseenden.

Programmet ges med såväl campusträffar som flexibla lärandeformer via en webbaserad lärplattform. Arbetsformerna varierar med individuella arbeten, arbeten i grupp, gruppdiskussioner, föreläsningar, övningar, verkstads- och datorlaborationer, simuleringar samt egna studier. Läsning, bearbetning och kritisk bedömning av olika former av litteratur utgör ett centralt inslag liksom praktiska tillämpningar och praktiska övningar. Ett viktigt inslag utgörs av fältstudier och samverkansaktiviteter som är centrala arbetsformer i innovationsarbete. Kopplingen mellan litteratur/föreläsningar och fältstudier/samverkansaktiviteter sker i olika former av uppgifter, som utförs i olika konstellationer och som redovisas i seminarier som inlämningsuppgifter och/eller som praktiska prov. Genom detta skapas förutsättningar för att studenten kan få en fördjupad förståelse för den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har i yrkesutövningen. Dessutom får studenten kontinuerligt pröva och kritiskt reflektera kring och värdera olika former av datainsamling under fältstudier och samverkansprojekt. För att ge studenterna möjligheter att utveckla sin förmåga att arbeta i multidisciplinära arbetsgrupper, görs vissa kursmoment i samarbete över ämnesgränser.

Kurser i programmet redovisas årsvis nedan sorterat efter huvudområde/ämnesområde:

Årskurs 1
Innovationsteknik:
Introduktion till innovationsteknik, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp
Entreprenörskap 1, 7,5 hp
Omvärldsanalys för innovation, 7,5 hp
Ansvarsfull innovation, 5 hp
Ansvarsfull forskning och innovation, 2,5 hp

Produkt- och processutveckling:
CAD Grundkurs, 7,5 hp
Produktionsteknik, 7,5 hp

Informationsdesign:
Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp


Årskurs 2
Innovationsteknik:
Kreativitet i innovationsprocesser, 7,5 hp
Uppsats och metod, 7,5 hp
Innovation och förändringsledning, 7,5 hp
Mätning av innovation, 7,5 hp
Tillämpat entreprenörskap och projektledning, 15 hp
Tjänstelogik, 2,5 hp
Tjänsteinnovation, 5 hp

Produkt- och processutveckling:
Additiva tillverkningsprocesser 1, 7,5 hp


Årskurs 3
Innovationsteknik:
Examensarbete, 15 hp
Forskningsdesign och metod, 7,5 hp
Konceptrealisering, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp
Företagsekonomi:
Företagsekonomi, grundkurs, 30hp

Psykologi:
Psykologi 1-30, 30 hp

Val inom programmet

Alla delar av programmet läses av programmets samtliga studenter förutom under termin 5 som innehåller valbara kurser. Studenten kan välja att läsa de i utbildningsplanen och programschemat presenterade alternativen, andra kurser inom ämnet eller något annat ämne, vid annan högskola eller universitet nationellt eller internationellt.

Examen

När programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet innovationsteknik (Degree of Bachelor in Science in Innovation Technology)

Till toppen