Text

Utbildningsplan - Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik - införande, tillämpning och utvärdering

Programkod

AMM12

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2019/0813

Fastställd

2019-12-11

Reviderad

2020-01-23

Särskild behörighet

Examen på kandidatnivå inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller motsvarande examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

I högskolelagen står följande:
 
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). 
Nedan följer de mål som finns i högskoleförordningens examensbeskrivning för masterexamen (SFS 1993:100 med ändring enligt SFS 2006:1053 bilaga 2) samt lokala mål.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom respektive huvudområde, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Lokala mål
 • utveckla fördjupad kunskap med fokus på professionell utveckling inom området där hälsoforskning och välfärdsforskning möts,
 • kritiskt granska och argumentera för hur individers och gruppers hälsa och välfärd främjas av tvärdisciplinär samverkan,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för förutsättningar för framgångsrikt införande, tillämpande och utvärdering av hälso- och välfärdsteknik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Lokala mål
 • kunna planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad praxis inom hälsa och välfärd,
 • visa förmåga att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom respektive huvudområde för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 
Lokala mål
 • kunna värdera jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet inom hälsa och välfärd och
 • kunna värdera och bedöma villkor för framgångsrikt införande, tillämpande och utvärdering av hälso- och välfärdsteknik ur användarperspektiv utifrån etiska ställningstaganden, organisationers villkor, ledarskap och teamarbete.  

Undervisningsspråk

Svenska och engelska. Svensk och engelsk litteratur används.

Innehåll

Programmet består till hälften av kurser inom huvudområdet hälso- och välfärdsteknik och till hälften av kurser inom det generella området hälsa och välfärd.

Hälso- och välfärdsteknik
Första årets kurser fokuserar på hälso- och välfärdsteknik, dess utveckling, användning och villkor för implementering inom olika organisationer som bedriver hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.  Vidare omfattar första årets kurser på organisationens, teamets och lednings betydelse vid implementering.

Andra årets kurser breddar och fördjupar ytterligare förståelsen för införande och tillämpning och därtill hörande etiska ställningstaganden samt vikten av uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Hälsa och välfärd
Första årets kurser fokuserar ledarskap, grupper och organisation samt evidensbaserad praktik och utvärdering inom hälsa och välfärd. Därutöver studeras vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder med relevans för hälsa och välfärd.

Andra årets kurser breddar och fördjupar förståelsen för hälso- och välfärdsområdet. Här fokuseras jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation. Därutöver fördjupas kunskaperna i vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Årskurs 1

Hälso- och välfärdsteknik:

 • Hälso- och välfärdsteknik samt förändringsarbete för det multiprofessionella teamet, 7,5 hp
 • Implementering av hälso- och välfärdsteknik, 7,5 hp
 • Etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik, 7,5 hp
 • Examensarbete i hälso- och välfärdsteknik, 15 hp
alternativt
 • Examensarbete i hälso- och välfärdsteknik, master 30 hp
  (Studenten kan välja mellan att avsluta examensarbetet under årskurs 1 eller att fortsätta examensarbetet under årskurs 2).
Hälsa och välfärd:
 • Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd, 7,5 hp
 • Kvalitativa forskningsmetoder I, 7,5 hp
 • Kvantitativa forskningsmetoder I, 7,5 hp
Årskurs 2

Hälso- och välfärdsteknik:
 • Hälso- och välfärdsteknik för trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet, 7,5 hp
 • Hälsoekonomiska analyser vid implementering hälso- och välfärdsteknik, 7,5 hp
 • Examensarbete i hälso- och välfärdsteknik, master 15 hp alternativt 30 hp
Hälsa och välfärd:
 • Kvalitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp
 • Kvantitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp
 • Hälsa och välfärd - perspektiv på profession, organisation och innovation, 7,5 hp
 • Evidensbaserad praktik och utvärdering, 7,5 hp
Ovanstående kurser kan läsas gemensamt med forskarutbildning inom hälsa och välfärd.

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

För studenter som redan har en magisterexamen inom huvudområdet och uppfyller den särskilda behörigheten vad gäller metodkunskaper finns möjlighet att direkt påbörja det andra året i den 2-åriga utbildningen.

Val inom programmet

Studenten kan välja mellan att skriva två examensarbeten om 15 hp eller ett examensarbete om 30 hp.

Efter fullgjord årskurs 1 har studenten har möjlighet att ansöka om magisterexamen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Hälso- och välfärdsteknik (Degree of Master of Science (60 credits) in Health and Social Welfare Technology)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Hälso- och välfärdsteknik (Degree of Master of Science (120 credits) in Health and Social Welfare Technology)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Konsekvenser av samläsning med möjligheter till tillgodoräknande avgörs och bedöms av ämnesansvariga på respektive utbildningsnivå. Enskilda kurser från år två kan efter prövning tillgodoräknas i forskarutbildningen.

Till toppen