Text

Utbildningsplan - Informativ illustration - informationsdesign

Programkod

DKE20

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2019/2798

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2019-11-27

Behörighet

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Godkända arbetsprover krävs.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Utbildningsprogrammet informativ illustration - informationsdesign syftar till att tillgodose samhällets behov av individer som kan gestalta information i bild.

Programmet syftar till:

 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt visuellt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på masternivå inom innovation och design.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet informationsdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, vilket bland annat inkluderar bildkomposition, visuellaoch verbalarepresentationer, grafisk kommunikation och kommunikationsteori,
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området, exempelvis olika analysmodeller för verbala och visuella representationersamt metoder inom designprocessen vid framställning av informationsmaterial,
 • fördjupning inom någon del av området informativ illustration, samt
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställninginom huvudområdet informationsdesign samt inriktningen informativ illustration,
 • kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationerutifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, såväl inom en designprocess som i redan existerande information i bild, rum och text,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramarvilket utgör en bärande del av designprocessen,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, i olika kontexter, med särskild hänsyn taget till intressenteroch situationi en kommunikationsprocess,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informationsdesignområdet med inriktning mot informativ illustration.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om informationsdesignensroll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Vissa kurser kan ges på engelska. Obligatorisk kurslitteratur på engelska och engelskspråkiga lärare förekommer.

Innehåll

Informativ illustration - informationsdesign är en treårig utbildning inom huvudområdet informationsdesign.

Det första året ger en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt grundläggande praktiska kunskaper inom informativ illustration. Under det andra och tredje året fördjupas teoretisk och praktisk kunskap och tillämpas geom projekt i samverkan med näringsliv och samhälle. Förmåga att använda verktyg och metoder för utformning, utprovning och analys av information med fokus på visuellt material som informationsbärare samt förmåga att tillämpa systematik och ett kritiskt förhållningssätt till beslut tagna under olika designprocesser utvecklas. Under år två sker även ett val för vidareutveckling mot naturvetenskaplig eller teknisk illustration. Det tredje året innebär en fördjupning i den individuella inriktningen inom informativ illustration och ger möjlighet till att skapa en individuell kompetensprofil. År tre avslutas med det egena självständiga arbetet (examensarbetet).

Under utbildningstiden förekommer samarbete och samläsning av kurser med övriga kandidatprogram inom informationsdesign.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp
Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Perspektiv och färglära, 7,5 hp
Visualisering 1 - Faktaillustration, 15 hp
Visualisering 2 - Digitalt bildskapande, 7,5 hp


Årskurs 2
Informationsdesign:
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Informativ animation, 7,5 hp
Visualisering 3 - 3D-fördjupning, 7,5 hp
Teknikillustration, 15 hp
Vetenskapsillustration, 15 hp

Årskurs 3
Informationsdesign:
Forskningsprocesser, 5 hp
Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

Valbart 15 hp:
Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
Multimodal informationsdesign, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot Informativ illustration:
Informationsgrafik, 15 hp
Informativ illustration, specialisering, 7,5 hp

Mindre förändrningar i kursutbudet kan komma att ske till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot informativ illustration (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Informative Illustration)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Till toppen