Text

Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet

Programkod

ZOJ26

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2018/2660

Fastställd

2019-09-18

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Därutöver krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som specialistsjuksköterska. Vidare syftar utbildningen till en examen på magisternivå inom vårdvetenskap och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.Nedan följer de mål som finns i högskoleförordningens examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen (SFS 1993:100 med uppdateringar, bilaga 2).

Specifika mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet (viss annan inriktning),för specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • Visa förmåga att självständigt observera och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom hälso- och sjukvård i hemmet,
 • Visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom hälso- och sjukvård i hemmet
 • Visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom området hälso- och sjukvård i hemmet
 • Visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för hälso- och sjukvård i hemmet.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
För magisterexamen ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.
För magisterexamen ska studenten:
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
För magisterexamen ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan ske på engelska. Svensk- och engelskspråkig litteratur används.

Innehåll

Programmet består huvudsakligen av kurser inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Denna vetenskap kännetecknas av helhetssyn på människan, med fokus på hur hälsa kan bevaras och hur lidande och sjukdom hanteras. Den innefattar även människors resurser och behov av vård och stöd i livets olika skeenden ur ett närstående-, vårdar- och organisationsperspektiv. I utbildningen ingår medicinsk vetenskap med fokus på vård och behandling av de sjukdomar som huvudsakligen vuxna och äldre kan drabbas av inkluderat ett värdigt avslut i livets slutskede och för vilket hälso- och sjukvård erhålls i hemmet.

I utbildningen ingår teoretiska- och verksamhetsförlagda delar som integreras. Lärande sker i hög grad webbaserat genom föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp. I studentens lärande främjas förmåga att reflektera, problematisera och analysera för att utveckla det vetenskapliga förhållningsättet.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, varav 55,5 hp är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 4,5 hp är medicinsk vetenskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 7,5 hp. Nedan redovisas kurserna som ingår i programmet med fördelning mellan vårdvetenskap med inriktning omvårdnad respektive medicinsk vetenskap.

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande omvårdnadsinsatser inom hälso- och sjukvård i hemmet, 7,5 hp
Palliativ vård och omvårdnad inom hälso- och sjukvård i hemmet, 7,5 hp (varav 1,5 hp i medicinsk vetenskap)
Akuta bedömningar inom hälso- och sjukvård i hemmet, 7,5 hp (varav 3 hp i medicinsk vetenskap)
Hälso- och välfärdsteknik samt förändringsarbete inom hälso- och sjukvård i hemmet, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap, 7,5 hp
Omvårdnad inom hälso- och sjukvård i hemmet (VFU), 7,5 hp
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet, 15 hp
 
Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske underutbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet. (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Home Health Care)
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. (Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing).
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav för enskilda kurser finns för fortsatta studier inom programmet. Se respektive kursplan.

Till toppen