Text

Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård

Programkod

ZOJ25

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

HVV

Diarienummer

2018/2659

Fastställd

2019-09-18

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Därutöver krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som specialistsjuksköterska. Vidare är målet med utbildningen att leda till en examen på magisternivå inom vårdvetenskap och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Nedan följer de mål som finns i högskoleförordningens examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen respektive magisterexamen (SFS 1993:100, med uppdateringar, bilaga 2)

Specifika mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård (viss annan inriktning), för specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt observera och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom akutsjukvård
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom akutsjukvård
 • visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom akutsjukvård
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för akutsjukvård

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
För magisterexamen ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.
För magisterexamen ska studenten:
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
För magisterexamen ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan ske på engelska. Svensk- och engelskspråkig litteratur används.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård innebär att studenten fördjupar sina kunskaper inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap med en tydlig inriktning mot akutsjukvård genom integrering av ämnen under utbildningen i både teoretiska- och verksamhetsförlagda delar.  Utbildningens innehåll bidrar till att studenten utvecklar sin kompetens i att arbeta i inter- och intraprofessionella team, samt att bidra till organisationens och vetenskapsområdets utveckling.  

Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Socialstyrelsen beskriver akutsjukvård som den vård och omvårdnad som en akutsjuksköterska ger till en person som drabbats av plötslig ohälsa.  Akutsjukvård är ett verksamhetsområde som står inför betydande förändringar i syfte att förbättra vårdmötet, tillgodose personens vårdbehov och motsvara samhällets förväntningar på en god, säker och tillgänglig vård. Akutsjukvård är inte begränsad till tid eller organisatorisk tillhörighet, den bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av plats och verksamhet.  Utifrån ovanstående beskrivning kommer intrahospital akutsjukvård beskrivas som akutsjukvård som inte är begränsad till tid eller organisatorisk tillhörighet, och som bedrivs inom både sluten som öppen vård.

Akutsjukvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. I utbildningen ingår moment som utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Innehållet i utbildningen bidrar också till studentens lärande att kunna arbeta som akutsjuksköterska i samband med stora olyckor, katastrofer och olika former av trauma. Vidare innehåller utbildningen delar där studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad inom akutsjukvård och under eget yrkesansvar delta i den medicinska vården, samt för en magisterexamen som innebär en akademisk, vetenskaplig utbildning på avancerad nivå.

I utbildningen ingår teoretiska- och verksamhetsförlagda delar. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett varierat och problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper med klinisk förankring. Lärandet sker i huvudsak genom föreläsningar, seminarier, simuleringar, metodövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Ett webbaserat arbetssätt används under hela utbildningen.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, varav 43,5 hp är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 16,5 hp är medicinsk vetenskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 15 hp. Nedan redovisas kurserna som ingår i programmet med fördelning mellan vårdvetenskap med inriktning omvårdnad respektive medicinsk vetenskap.

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:
Akut bedömning och omvårdnad inom intrahospital akutsjukvård, 7,5 hp (varav 3 hp medicinsk vetenskap)
Avancerad omvårdnad och vårdprocesser vid akuta sjukdomstillstånd, 7,5 hp (varav 4,5 hp medicinsk vetenskap)
Avancerad omvårdnad inom ortopedisk och kirurgisk akutsjukvård samt vid akuta skadehändelser, 7,5 hp (varav 3 hp medicinsk vetenskap)
Omvårdnad inom akutsjukvård - VFU, 7,5 hp (varav 3 hp medicinsk vetenskap)
Avancerad omvårdnad inom akutsjukvård - VFU, 7,5 hp (varav 3 hp medicinsk vetenskap)
Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap, 7,5 hp
Examensarbete inom vårdvetenskap, 15 hp

Mindre förändringar i kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Emergency Care)
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. (Degree of Master of Science (60 credits) in Caring Science with Specialization in Nursing)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav för enskilda kurser finns för fortsatta studier inom programmet. Se respektive kursplan.

Till toppen