Text

Utbildningsplan - Masterprogram i programvaruteknik

Programkod

ZCS24

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2019/1837

Fastställd

2012-09-27

Reviderad

2019-08-28

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap inklusive minst 15 högskolepoäng inom programmering, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik.

Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Efter utbildningen är studenterna mycket attraktiva på arbetsmarknaden nationellt såväl som internationellt, både som experter inom industrin och inom akademin som doktorander och framtida forskare.

Studenterna utbildas för att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, geografiska informationssystem, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning. Efter studierna ska studenterna kunna göra karriär som till exempel ingenjörer, projektledare, systemarkitekter, programmerare eller forskare inom området.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten ha:

 • brett kunnande inom området datavetenskap,
 • fördjupade kunskaper inom flera områden inom programvaruteknik, såsom komponent- och modellbaserad utveckling, programvaruarkitektur, tillförlitliga mjukvara, global industriell programvaruutveckling och mjukvara för inbyggda system,
 • fördjupad insikt i aktuell programvaruteknisk forskning inom flera av dessa områden, samt
 • god metodkunskap inom området datavetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • analytiskt tillämpa generella principer för programvaruutveckling vid utvecklingen av komplex programvara och programvaruintensiva system,
 • demonstrera nödvändig förståelse av metoder och tekniker för mjukvaruhantering, samt kunna använda dessa i olika utvecklingssituationer,
 • bemästra generella principer och tekniker för hantering av kvalitetsattribut för olika typer av programvarusystem (t.ex. säkerhet och pålitlighet),
 • förstå, planera och genomföra gemensamt och självständigt arbete inom olika applikationsdomäner,
 • överskrida kulturella, sociala och ekonomiska skillnader och arbeta i internationella team,
 • proaktivt planera och hantera sin framtida karriär, såväl som den personliga utvecklingen,
 • självreflektera och kritiskt utvärdera den egna förmågan att hantera komplexa problem,
 • söka upp, läsa, förstå och utvärdera forskningsartiklar och på så sätt vara medveten om forskningsfronten inom programvaruutveckling,
 • välja lämpliga verktyg för att analysera och tolka forskningsresultat både kvantitativt och kvalitativt, samt
 • tillämpa typiska forskningsmetodologier för att ta fram ett forskningsförslag, att analysera forskningsresultat med stöd av undersökning av befintlig forskningslitteratur, och delta i forskningsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Programmet består av 90 högskolepoäng teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp
Industriella system i datamoln, 7,5 hp*
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp
Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp*
Programvaruteknik 3: Programvaruarkitektur och processer 7,5 hp*
Modellbaserad utveckling, 7,5 hp*
Mjukvaruutveckling för realtidssystem, 7,5 hp*

Matematik/tillämpad matematik:
Matematiken bakom internet, 7,5 hp
 
Årskurs 2
Datavetenskap:
Forskningsmetodik i datavetenskap, 7,5 hp
Distribuerad programvaruutveckling, 7,5 hp*
Utveckling av industriella system, 7,5 hp*
Säkerhetskritiska system, 7,5 hp*
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, 30 hp*

*Kursen bidrar till att uppfylla examenskravet om minst 60 hp inom huvudområdet datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik för de studenter som önskar ta ut en masterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik.

Mindre förändringar av kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Val inom programmet

Studenter som redan läst motsvarande kurser erbjuds möjligheten att välja kurser utanför den rekommenderade studiegången. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Teknologie masterexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik (Degree of Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialisation in Software Engineering)