Text

Utbildningsplan - Masterprogram i innovation och design

Programkod

AMM06

Giltig från

Hösttermin 2020

Beslutsinstans

Fakultetsnämnden

Akademi

IDT

Diarienummer

2019/0627

Fastställd

2013-09-12

Reviderad

2019-05-22

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Om utbildningsplaner

Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning. Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m.

Mål

Innovation och design är ett internationellt masterprogram som utgör en brygga mellan grundutbildning och forskarutbildning i innovation och design inom forskarutbildningsområdet innovation och produktrealisering (IPR) vid Mälardalens högskola. Målet med programmet är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap inom området innovation och design, och därmed förberedas för såväl kvalificerat ledningsarbete i näringsliv och offentlig sektor som forskarutbildningsbehörighet. Programmet har sin bas i grundutbildningsämnena informationsdesign, innovationsteknik samt produkt- och processutveckling.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom innovation och design, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom innovation och design.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom innovation och design göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Kurslitteraturen är engelskspråkig.

Innehåll

Masterprogrammet i innovation och design är en tvärvetenskaplig utbildning som bygger på de tre grundutbildningsämnena informationsdesign, innovationsteknik och produkt- och processutveckling. I programkurserna arbetar man med innovation och design ur olika perspektiv. Teknik, samhällsvetenskap, humaniora och konstnärliga perspektiv möts och främjar möjligheter till innovativa processer. Inom utbildningen fokuseras det på innovations- och designprocesser inom tvärvetenskapliga projekt i samarbete med näringsliv eller offentlig sektor.

Under första året förvärvar studenterna fördjupad kunskap inom huvudområdet innovation och design genom att definiera och identifiera utmaningar. Studenten ska kunna positionera sig inom området och behärska de processer och modeller som tillämpas inom huvudområdet, som planering, ledning och genomförande av projekt inklusive riskhantering, samt tekniker för innovations- och designprocesser. Dessutom kommer studenten att tillägna sig för huvudområdet relevanta forskningsmetoder, vilket inkluderar främst kvalitativa metoder. Studenten ska kunna klara av att motivera och problematisera teori och metodval för såväl insamling som analys av data.

Under andra året ges möjligheter till utlandsstudier. För de studenter som vill studera utomlands eller på annan ort sker planering under första året. För de studenter som väljer att fortsätta programmet vid MDH erbjuds valbara kurser motsvarande totalt 30 hp. Detta för att studenten inom ramen för sin examen ska ha möjlighet att fördjupa sin kunskapsprofil inom innovation och design. Slutligen ska studenten självständigt genomföra ett examensarbete vilket innebär att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

Årskurs 1
Innovation och design:
Utmaningar inom innovation och design, 15 hp
Projektledning inom innovation och design, 7,5 hp
Forskningsmetoder inom innovation och design I, 7,5 hp
Tidiga faser inom innovation och design, 7,5 hp
Forskningsmetoder inom innovation och design II, 7,5 hp
Projektmetodik inom innovation och design, 15 hp


Årskurs 2
Innovation och design:
Examensarbete för masterexamen i innovation och design, 30 hp

Valbart 30 hp
Innovation och design:
Kommunikation i komplexa organisationer, 7,5 hp
Projektkurs – Design i samproduktion utifrån Human Centered Design, 7,5 hp

Innovationsteknik:
Innovation och kreativitetsledning, 7,5 hp

Engelska:
Engelska, 7,5 hp

Eller valfri kurs i konkurrens med andra sökande vid Mälardalens högskola eller annat lärosäte.

Val inom programmet

Under andra året väljer studenterna fritt kurser motsvarande 30 hp, antingen vid MDH eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

  • Filosofie masterexamen med huvudområdet Innovation och design (Master of Science in Innovation and Design)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.