Utbildningsplan - Speciallärarprogrammet i lärarlyftet

Programkod: XAUM1
Giltig från: HT17 HT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet matematikutveckling, (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 MaNo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot matematik med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i matematik med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs anställning i relevant skolform. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Den som söker till denna utbildning utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 SvSo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot svenska med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i svenska med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs anställning i relevant skolform. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Den som söker till denna utbildning utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Lärar- eller förskollärarexamen samt anställd i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare SFS 2007:222. Se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/fortbildning. Den som söker till denna utbildning utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Diarienummer: 2017/0604
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2015-04-22
Reviderad: 2017-02-23

Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
 • visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
 • visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om
  - barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
  - barns och elevers matematikutveckling, eller
  - barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
 • visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
 • visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
  - barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
  - barns och elevers matematikutveckling, eller
  - lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
 • visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och
 • visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten:
 • visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Vid Mälardalens högskola inom Lärarlyftet ges speciallärarexamen med tre specialiseringar: matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning.

Det innehåll som behandlas inom ramen för speciallärarprogrammet kan sammantaget karakteriseras enligt följande. Utbildningen ger studenten förutsättningar för att självständigt klara ett arbete som speciallärare för barn och elever som har behov av särskilt stöd, med specialisering mot ett av följande tre områden: matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling eller utvecklingsstörning. Särskilt beaktas, hur en fördjupad kunskap inom området möjliggör, att studenten kan få en djupare förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har som förutsättning för ett framgångsrikt praktiskt pedagogiskt arbete.

Kurserna handlar om hur studenten ska få förutsättningar att utveckla förmåga till att kritiskt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. De handlar om färdighet och förmåga, att självständigt och i samarbete med andra arbeta med processer som gäller kartläggning, åtgärder och uppföljning. Innehållet utgörs även av olika sätt att som speciallärare arbeta med lärande i språk-, skriv- och läsprocessen; att arbeta med lärandeprocessen i matematik; eller att arbeta med undervisningssituationen för elever med diagnosen utvecklingsstörning. Genomgående följer att de områden som behandlas blir belysta genom att olika perspektiv anläggs samt att olika aspekter beaktas. Centralt är även områden som gäller studentens behov av självkännedom och empatisk förmåga, särskilt med beaktande av de styrdokument som i hög grad är aktuella vid arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Speciallärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och består av tre block. Kurserna i det första blocket, behandlar centrala kunskapsområden som ska ge förutsättningar, dels för de fortsatta studierna, dels för att kunna verka som speciallärare. Kurserna i block två, de två specialiseringskurserna, är tydligt didaktiskt inriktade mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling respektive utvecklingsstörning. Två av det tredje blockets kurser, har karaktären av teori- och metodkurser, där den ena har en mer allmän karaktär, medan den andra är mer inriktad på det självständiga arbetet. Den avslutande kursen utgörs av det självständiga arbetet.

Nedan visas innehåll för respektive årskurs för speciallärarprogrammet i lärarlyftet med specialisering mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning. Utbildningen ges under sex terminer, varav en sommartermin, på deltid.

Årskurs 1
Specialpedagogiska perspektiv – speciallärare, 15 hp
Förebyggande arbete, kartläggning, åtgärder och uppföljning – speciallärare, 7,5 hp
Kvalificerade samtal – speciallärare, 7,5 hp


Årskurs 2 (inklusive sommartermin)
Specialisering Matematikutveckling
Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I, 15 hp
Att arbeta som speciallärare med lärandeprocessen i matematik II, 15 hp

Specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I, 15 hp
Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II, 15 hp

Specialisering Utvecklingsstörning
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 1, 15 hp
Speciallärare inom särskola och särskild utbildning för vuxna, del 2, 15 hp

Gemensamt för alla specialiseringar
Specialpedagogisk forskning i praktiken – speciallärare, 7,5 hp


Årskurs 3 (hösttermin)
Teori och metod i specialpedagogisk forskning – speciallärare, 7,5 hp
Självständigt arbete i specialpedagogik – speciallärare, 15 hp


Programmet ges med såväl campusträffar som distansundervisning via en webbaserad lärplattform. Arbetsformerna varierar med individuella arbeten, arbeten i grupp, helgruppsdiskussioner, föreläsningar, övningar och laborationer. Läsning av litteratur och olika former av bearbetning av densamma utgör ett centralt inslag liksom föreläsningarna. Ett annat utgörs av fältstudier som är ett viktigt inslag i samtliga kurser.

Kopplingen mellan litteratur/föreläsningar och fältstudier sker i olika former av uppgifter, som utförs i olika konstellationer och som redovisas vid seminarier och/eller som inlämningsuppgifter. Genom detta skapas förutsättningar för att studenten kan få en fördjupad förståelse av den betydelse sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet har för yrkesutövningen. Dessutom får studenten kontinuerligt pröva och kritiskt reflektera kring och värdera olika former av datainsamling under sina fältstudier.

Val inom programmet

De val studenten kan göra sker redan vid ansökan till programmet, vilket framgår ovan. Detta val påverkar innehållet, dels i programmets andra block, då studenterna läser olika kurser utifrån vald specialisering, dels i det tredje och sista blocket då innehållet i kurserna och ämne för det självständiga arbetet påverkas av vald specialisering.
 

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.