Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Programkod: ZOJ21
Giltig från: HT17 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2016/2597
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2010-12-17
Reviderad: 2017-02-08

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt arbete som distriktssköterska.

Specifika krav för inriktning mot distriktssköterska:
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
 • visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter,
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet, och
 • visa kunskap som krävs för förskrivningsrätt av vissa läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan ske på engelska. Svensk och engelsk litteratur används.

Innehåll

Programmet består huvudsakligen av kurser inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Denna vetenskap kännetecknas av helhetssyn på människan, med fokus på hur hälsa kan bevaras och hur lidande och sjukdom hanteras. Den innefattar även människors resurser och behov av vård och stöd i livets olika skeenden ur ett närstående-, vårdar- och organisationsperspektiv. Därutöver ingår folkhälsovetenskap som har fokus på livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens, arbetslivets och hälsosystemets betydelse för befolkningens hälsa. Denna vetenskap studerar hur dessa faktorer kan kartläggas, analyseras och påverkas. I utbildningen ingår medicinsk vetenskap med farmakologi och sjukdomslära med fokus på vård och behandling av de sjukdomar som barn, ungdomar, vuxna och äldre kan drabbas av och söka vård för inom primärvård. Med primärvård avses den vårdnivå som innefattar de arenor där distriktssköterskor företrädesvis är anställda: barnavårdscentral, elevhälsa, hemsjukvård och vårdcentral. Utbildningens innehåll med grund i medicinsk vetenskap ger förutsättningar för att ansöka om förskrivningsrätt för vissa läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.
 
Utbildningen består av teoretiska- och verksamhetsförlagda delar som integreras. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar minst 15 hp. Lärande sker genom föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp. I studentens lärande främjas förmåga att reflektera, problematisera och analysera för att utveckla sitt vetenskapliga förhållningsätt.
 
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Distriktssköterskors ledarskap och pedagogiska uppdrag, 4,5 hp
Hälsoarbete inom barnhälsovård, elevhälsa, hemsjukvård och på vårdcentral, 25,5 hp
Examensarbete - Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska 7,5 hp
Examensarbete inom primärvård, 15 hp
 
Folkhälsovetenskap
Folkhälsoarbete inom primärvård, 7,5 hp
 
Medicinsk vetenskap
Farmakologi och förskrivningsrätt 4,5 hp
Farmakologi och sjukdomslära inom primärvård, 10,5 hp
Sårvård 7,5 hp eller annan valbar kurs relevant inom primärvård för de studenter som väljer Examensarbete - Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska 7,5 hp

Val inom programmet

Studenten kan välja Examensarbete inom primärvård 15 hp eller Examensarbete - Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska 7.5 hp. Vid val av Examensarbete som omfattar 7,5 hp läses även Sårvård 7,5 hp eller annan valbar kurs (7,5 hp) relevant för distriktssköterskors uppdrag inom primärvård. För att ha möjlighet att uppfylla fordringar för magisterexamen och tillträde till studier på master- och eller forskarnivå krävs att studenten väljer att göra ett examensarbete omfattande 15 hp. Kontakta studievägledare för mer information.

Examen

Programmet uppfyller kraven för följande examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, och/eller
 • Filosofie magisterexamen inom huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Behörighetskrav för enskilda kurser finns för fortsatta studier inom programmet. För behörighet till kurserna Barn och Unga inom primärvård 15 hp och Vuxna och äldre inom primärvård 15 hp krävs Folkhälsoarbete inom primärvård 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp eller motsvarande. Behörighetskrav till Examensarbete inom primärvård 15 hp och Självständigt arbete inom primärvård 7,5 hp är Folkhälsoarbete inom primärvård 7,5 hp, Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, Ledarskap och förbättringsarbete inom primärvård 7,5 hp, Farmakologi och sjukdomslära inom primärvård 22,5 hp samt genomgången kurs i Barn och Unga inom primärvård 15hp eller Vuxna och äldre inom primärvård 15 hp eller motsvarande.