Utbildningsplan - International Business Management

Programkod: SEV25
Giltig från: HT18 HT17 HT16 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Matematik C (områdesbehörighet 4 med förändring) eller Engelska 6, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4 med förändring).

Diarienummer: 2016/2602
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-02-21
Reviderad: 2016-11-23

Mål

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom ekonomiområdet.

Programmet International Business Management syftar till att utbilda ekonomer som kan möta morgondagens arbetsmarknad i såväl privat som offentlig sektor. Eftersom ekonomer sysselsätts inom en rad olika områden är målsättningen att programmet ska ge möjlighet till fördjupning inom företagsekonomi eller nationalekonomi samt ge en god bas inom ekonomirelaterade ämnen som statistik, handelsrätt och nationalekonomi. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska även förbereda studenterna för vidare forskarstudier.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska, vilket betyder att samtliga undervisningsmoment genomförs på engelska och att kurslitteraturen genomgående är engelskspråkig.

Innehåll

International Business Management är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning inom företagsekonomi. Utbildningen innehåller företagsekonomi om minst 90 högskolepoäng, nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng, handelsrätt om minst 15 högskolepoäng och statistik om minst 15 högskolepoäng.

Utbildningen inleds med ett basblock på två år, som ger goda grundkunskaper inom ekonomiområdet i vid mening. Första året ingår grundläggande kurser i företagsekonomi. Kurserna ska ge studenten grundläggande kunskaper i företagsekonomiskt tänkande och spegla olika aspekter på detsamma. Det andra årets fortsättningskurser i företagsekonomi, ska ge studenten möjlighet att bredda och använda sina kunskaper. Därutöver får studenten även grundläggande kunskaper i statistik, handelsrätt och nationalekonomi. Under studierna ska studenten också ges större möjligheter till tillämpning av kunskaper och färdigheter.

Efter basblocket följer studier inom företagsekonomi eller nationalekonomi. Studenten skapar sin egen fördjupning genom sitt val av kurser. Det går till exempel att välja fördjupningskurser inom företagsekonomi (marknadsföring, management) och nationalekonomi. Studenten kan också välja kurser från högskolans totala utbud av engelskspråkiga kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Fördjupningsstudierna ska träna studenternas förmåga att förstå och kunna analysera affärssituationer.

Undervisningen är upplagd så att studenten praktiskt får använda de teoretiska inhämtade kunskaperna. Detta sker bland annat genom olika tillämpningsuppgifter i kontakt med näringsliv och offentlig sektor. Arbetet under studietiden är självständigt. I de flesta kurser ingår arbetsmoment där studenten samverkar i grupp med andra studenter. Ett flertal olika examinationsformer förekommer, både skriftliga individuella tentamina och skriftliga och muntliga redovisningar av grupparbeten.

Årskurs 1
Företagsekonomi:
Redovisning och kalkylering 1, 15 hp
Marknadsföring och management 1, 15 hp

Statistik:
Statistik för ekonomer, 15 hp

Handelsrätt:
Introduktion till affärsjuridik, 15 hp


Årskurs 2
Nationalekonomi:
Grundkurs i mikroekonomi, 7,5 hp
Makroekonomins grunder, 7,5 hp
Makroekonomisk analys, 7,5 hp
Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp

Företagsekonomi:
Extern redovisning, fortsättningskurs, 7,5 hp
Service management, 7,5 hp
Cost and management accounting II, 7,5 hp
Uppsats och metod i företagsekonomi, 7,5 hp


Årskurs 3
Valbart 60 hp:

Alternativ 1
Företagsekonomi:
Nordiska perspektiv på marknadsföring och management, 15 hp
Internationell marknadsföring, 15 hp
Management i multinationella företag, 15 hp
Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp

Alternativ 2
Nationalekonomi:
Finansteori, 7,5 hp*
Intermediate microeconomics, 7,5 hp
Ekonometri, 7,5 hp
Labour economics, 7,5 hp
Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp*
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp

* Klassas också som företagsekonomi.

Val inom programmet

Studentens valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Valfriheten inom programmet finns främst under år 3. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in. Gardering med alternativa val måste alltså ske.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för en av följande examina:

 • Ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business Administration)
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi (Bachelor of Science in Economics)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.