Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Programkod: ZOJ24
Giltig från: HT17 HT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2016/1212
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2009-11-18
Reviderad: 2016-10-26

Mål

Studenten ska efter fullgjorda studier på programmet kunna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk vård med olika arbetsuppgifter samt utifrån arbetsmarknadens behov.

Utbildning vid Mälardalens högskola ska dessutom:

 • utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället,
 • utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden,
 • utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt
 • utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att utgående från sitt ansvarsområde integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård vid människors existentiella gränssituationer och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Därtill ska också studenten:
 • visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
 • visa förmåga att möta människor i kris, och djupt psykiskt lidande och
 • visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m m.

Innehåll

Under utbildningen läses vårdvetenskap inriktad mot psykiatrisk vård 22,5 högskolepoäng och psykopatoligi 12 högskolepoäng. I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 10,5 högskolepoäng och därtill kan man välja att antingen göra ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng eller att läsa en valbar kurs i vårdvetenskap 7.5 högskolepoäng och skriva ett självständigt arbete omfattande 7,5 högskolepoäng.
Studierna genomförs i form av självstudier, samt i mindre studiegrupper. Gemensamma kurssamlingar och föreläsningar sker 5-6 gånger per delkurs. Schemaläggningen kan variera i de olika kurserna.

Utbildningen består både av teoretiska och kliniska studier. Det huvudsakliga ämnet är vårdvetenskap som handlar om att stärka, återställa och bevara hälsa; vidare att förebygga psykisk ohälsa och lidande. Dessutom sker kunskapsinhämtning inom de vårdvetenskapliga deldisciplinerna vårdpsykologi och vårdsociologi samt inom medicinsk vetenskap.

Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt och kräver varierande arbetsformer. Av central betydelse är att i samtliga kurser träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom att tillämpa ett problemorienterat arbetssätt i studierna.

Vårdvetenskapliga och erfarenhetsmässiga kunskaper i omvårdnad integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar, reflekterar över, drar slutsatser, värderar och dokumenterar kunskaper kring verklighetsbaserade frågeställningar.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. I föreläsningarna introduceras aktuella frågeställningar inom ämnesområdet . Dessa fördjupas i enskilda studieuppgifter. Stor vikt läggs också vid seminarier, vilka syftar till fördjupad reflektion runt kunskaper som studenterna inhämtat såväl via självständiga studier som genom webbaserade föreläsningar, sk "flipped classroom".

Undervisningsformerna bygger på studentens eget aktiva kunskapssökande. En central del i studierna utgörs av olika former av seminarier. Studier i grupp syftar till att stimulera och utveckla den studerandes förmåga till kommunikation, reflektion, ledning och samverkan samt självkännedom.

Mälardalens högskola är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Studenterna får en introduktion till begreppet hållbar utveckling under termin 1 för att kunna analysera och prioritera åtgärder som gynnar en ekologiskt hållbar utveckling.

Vid studier på helfart:

Årskurs 1
Vårdvetenskap
Psykisk ohälsa, hälsa och återhämtning, 7,5 hp
Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
Komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap
Psykopatologi, 12 hp

Vårdvetenskap
Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård, 10,5 hp

Valbart 15 hp:
Alternativ 1:
Vårdvetenskap
Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad, 15 hp

Alternativ 2:
Själständigt arbete inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
Fördjupningskurs i psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp

Val inom programmet

Inom ramen för utbildningen kan man välja att skriva ett examensarbete omfattande 15 hp eller att skriva ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp och därtill läsa en valbar kurs i vårdvetenskap. Valet av examensarbete har betydelse för studentens möjligheter att ansöka om magisterexamen efter avslutad utbildning. Kontakta studievägledare för information om eventuella konsekvenser för tillträde till studier på forskarnivå.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Mental Health Care)
 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Master of Science (60 H. E. Credits) in Caring Science with Specialization in Nursing)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.