Utbildningsplan - Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Programkod: ZOJ23
Giltig från: HT18 HT17 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2016/1212
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2012-01-19
Reviderad: 2016-10-26

Mål

Studenten ska efter godkänd specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska inom intensivvård med olika arbetsuppgifter samt utifrån arbetsmarknadens behov.

Utbildning vid Mälardalens högskola ska dessutom:

 • utveckla studenternas förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället,
 • utveckla studenternas förmåga till att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområden,
 • utveckla studenternas förmåga till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt
 • utveckla studenternas kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Därtill ska också studenten:
 • visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m.m.

Innehåll

Intensivvårdssjuksköterskans funktionsområde omfattar ansvar för att både självständigt och i samarbete med andra yrkeskategorier planera, bedöma, genomföra och utvärdera åtgärder relaterade till den allvarligt sjuke patientens omvårdnad och medicinska behandling. Yrket kräver en bred kompetens genom att patienterna har en stor variation gällande ålder, sjukdomar och omvårdnadsbehov. Även kontakten med närstående är en viktig del i yrkesfunktionen.

Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Intensivvårdssjuksköterskan behöver inneha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kompetens för att kunna verka i denna miljö, för att kunna utvärdera och utveckla omvårdnaden av patienten i relation till nya forskningsrön. Dessutom krävs kunskaper för att kunna arbeta som intensivvårdssjuksköterska i samband med stora olyckor och katastrofer.

Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Olika former av kunskap och färdigheter förvärvas på olika sätt vilket kräver varierande arbetsformer. Av betydelse är att studenten i samtliga kurser kan utveckla ett vetenskapligt reflekterande förhållningssätt genom att tillämpa ett varierat och problemorienterat arbetssätt i studierna. Kunskapen integreras och utvecklas genom att studenten systematiskt bearbetar forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskaper med klinisk förankring. Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, metod/scenarioövningar, litteraturstudier och studieuppgifter enskilt eller i grupp. Datorbaserade arbetssätt ingår under hela utbildningen. Examinationsformerna varierar, men individens kunnande och medverkan ska alltid kunna säkerställas.

Utbildningen är ettårig och ges på avancerad nivå. Av utbildningens 60 högskolepoäng utgörs 22,5 högskolepoäng av verksamhetsförlagda studier. Studenten ska fullgöra ett självständigt arbete på 7,5 högskolepoäng med inriktning mot omvårdnad inom intensivvård. Nedan redovisas vilka kurser som ingår i programmet.

Medicinsk vetenskap:
Medicinsk vetenskaplig fördjupningskurs, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 1, 7,5 hp
Akutsjukvård, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap inom intensivvård 2, 7,5 hp
Specifik Intensivvård, 7,5 hp

Vårdvetenskap:
Vårdvetenskap inom intensivvård 1, 7,5 hp
Vårdvetenskap inom intensivvård 2, 7,5 hp
Självständigt arbete inom intensivvård, 7,5 hp

Val inom programmet

Programmet innehåller inga valbara kurser.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.