Utbildningsplan - Barnmorskeprogrammet

Programkod: ZOJ20
Giltig från: VT20 HT17 VT16 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 2016/1212
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2009-11-18
Reviderad: 2016-10-26

Mål

Studenten ska efter godkänd barnmorskeutbildning visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som barnmorska med de olika arbetsuppgifter som yrket innehåller, samt utifrån arbetsmarknadens behov.
 

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området sexuell och reproduktiv  hälsa.
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.
 • visa sådan kunskap som krävs för förskrivningsrätt av läkemedel inom antikonception.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.
 • visa förmåga att tillämpa ett folkhälsovetenskapligt synsätt och bedriva hälsobefrämjande arbete,

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, viss undervisning kan dock komma att ske på engelska. Detsamma gäller också litteratur, forskningsrapporter m m.
 

Innehåll

Barnmorskeutbildningen är en akademisk yrkesutbildning inom ämnet vårdvetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa. Utbildningen består av både teoretiska och kliniska studier.

Programmet består huvudsakligen av kurser inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad vilka kompletteras med kurser inom folkhälsovetenskap och medicin. Ämnet utgår från sexuell och reproduktiv hälsa och barnmorskans profession. Områden som studeras är ungdomars, kvinnors och familjers hälsa, graviditet, födande, puerperium samt familjeplanering, abort och gynekologi. Under hela utbildningen varvas teoretisk och klinisk utbildning utifrån barnmorskans kompetensområden. Det friska och normala utgör fokus, därefter sker en fördjupning inom komplicerad obstetrik och gynekologi. Stor vikt läggs vid att forskningsanknyta klinisk verksamhet, samt vid barnmorskans förhållningssätt och etiska kod.

Självständigt arbete (examensarbete); I utbildningen ingår antingen ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng alternativt ett självständigt arbete omfattande 7,5 högskolepoäng och en kurs i amning och anknytning omfattande 7,5 högskolepoäng. Dessa tre kurser ingår i första året. Första året ingår också kurser om kvinnors hälsa och livsvillkor samt obstetrik, neonatologi och gynekologi. Kliniska studier bedrivs inom förlossnings-, BB och gynekologisk vård.

Den tredje och avslutande terminen består av kliniska studier inom mödrahälsovård, ungdomsmottagning, antikonception samt en valfri klinisk placeringsvecka; dessutom fördjupar man sig i förlossningsvård.

Årskurs 1
Folkhälsovetenskap:
Kvinnors hälsa och livsvillkor, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap:
Obstetrik, gynekologi och neonatal vård, 7,5 hp

Vårdvetenskap:
Normal graviditet, barnafödande och puerperium, 7,5 hp
Förlossningsvård 1 klinisk utbildning, 7,5 hp*
Puerperal-, neonatal och gynekologisk omvårdnad, klinisk utbildning, 7,5 hp*
Komplikationer inom obstetrik och gynekologi, 7,5 hp

Valbart 15 hp:
Alternativ 1
Vårdvetenskap:
Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa, 15 hp

eller

Alternativ 2
Vårdvetenskap:
Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa, 7,5 hp
Amning och anknytning, 7,5 hp


Årskurs 2
Vårdvetenskap:
Förlossningsvård 2, fördjupning, klinisk utbildning, 15 hp*
Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa samt 1 valfri klinisk placeringsvecka och klinisk utbildning, 15 hp*

* Verksamhetsförlagd utbildning
 

Val inom programmet

Under utbildningen finns valmöjlighet mellan ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng alternativt ett självständigt arbete omfattande 7,5 högskolepoäng samt en kurs i amning och anknytning omfattande 7,5 högskolepoäng. För den som valt att skriva ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng finns möjlighet att efter avslutad utbildning även uppfylla fordringarna för magisterexamen med huvudområdet vårdvetenskap. För studenter som valt det andra alternativet finns inte denna möjlighet. Kontakta studievägledare för information om eventuella konsekvenser för tillträde till studier på master- och forskarnivå.
 

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

 • Barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery)
 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (Master of Science (60 H. E. Credits) in Caring Science with Specialization in Nursing)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.
 

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Denna utbildningsplan, gäller för utbildning som ges efter 2016-01-18. För studenter som läst enligt tidigare utbildningsplan för barnmorskeprogrammet, där det var obligatoriskt att skriva ett examensarbete omfattande 15 hp, men som inte fullföljt detta, finns möjlighet att i stället följa utbildningsplanen enligt ovan och skriva ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp samt läsa en valbar kurs omfattande 7,5 hp.