Utbildningsplan - Masterprogram i socialt arbete inom hälsa och välfärd

Programkod: AMM08
Giltig från: HT19 HT17 HT16 HT15
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på kandidatnivå i socialt arbete eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer:
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2014-06-05
Reviderad: 2016-01-27

Mål

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100 med ändring enligt SFS 2006: 1053 bilaga):

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna skaffat síg inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom respektive huvudområde, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål:
 • utveckla fördjupad kunskap inom området där hälsoforskning och välfärdsforskning möts,
 • kritiskt granska och argumentera för hur individers och gruppers hälsa och välfärd främjas av mångvetenskaplig samverkan och utvecklande av tvärvetenskaplig kunskap, och
 • utveckla fördjupad kunskap om personer i utsatta situationer.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Lokala mål:
 • kunna planera och genomföra vetenskapliga studier inom området hälsa och välfärd med särskild relevans för socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom respektive huvudområde för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål:
 • visa förmåga att kritiskt granska hälso- och välfärdssystemen ur delaktighets- och genusperspektiv.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Innehåll

Under första året i det tvååriga programmet läses ett antal kurser omfattande 7,5 hp vardera. En av dessa kurser syftar till att studenten skall skaffa sig fördjupad kunskap om styrning, organisation och ledarskap för utveckling och förändring av verksamheter inom området hälsa och välfärd och en annan kurs fokuserar på fördjupade kunskaper av evidens inom hälsa och välfärd.  Där finns också en vetenskaplig metodkurs i kvalitativa metoder samt en kurser inom ämnesfördjupning socialt arbete. En ämneskurs fokuserar på barns rättigheter och hur barns delaktighet, skydd och resurser kan främjas och säkras i det sociala arbetet. Inom ämnesområdet socialt arbete läses ytterligare en kurs under första året där studerande ska skaffa sig fördjupade kunskaper om det mångkulturella samhället, interkulturella möten och integrationsprocessen. Dessutom ingår under första året en ytterligare en metodkurs med fördjupning inom kvantitativ metodik. Första läsåret avslutas med ett examensarbete på 15 hp. Studenten har även möjlighet efter fullgjorda kurser och godkänt examensarbete på 15 hp att ansöka om magisterexamen inom inriktningen för huvudområdet.

Studenter som väljer den 2-åriga masterutbildningen och att skriva ett examensarbete på 30 hp påbörjar den första delen på tid avsedd för det självständiga arbetet (15 hp). För studenter som redan har en magisterexamen inom huvudområdet och uppfyller den särskilda behörigheten vad gäller metodkunskaper finns möjlighet att direkt påbörja det andra året i den 2-åriga utbildningen.

Under hela programmet sker samläsning med övriga masterprogram inom hälsa och välfärd för alla kurser som inte är ämnesfördjupning i Socialt arbete. Därutöver planeras samläsning i största möjliga utsträckning även med akademins forskarutbildning inom hälsa och välfärd under masterprogrammets termin 3 och 4. Den huvudsakliga samläsningen med forskarutbildningen genomförs med de kurser som ingår i forskarutbildningens första år. De kurser som kan vara aktuella för samläsning är teoretiska perspektiv och fokus på delaktighet inom hälsa och välfärdsområdet (två stycken 7,5 hp-kurser). Det kan också vara aktuellt med samläsning när det gäller de två 7,5 hp-kurserna i metod som bygger vidare på de tidigare nämnda kurserna i kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 

När inte möjlighet för samläsning ges utgör termin 3 och 4 tid för examensarbete 15 hp och ämnesfördjupning 15 hp. Denna ämnesfördjupning utgör alternativ till examensarbeteskurs 15 hp. Ämnesfördjupning för socialt arbete syftar dels till fördjupad kunskap om teorier och modeller i socialt och psykosocialt förändringsarbete och dels till fördjupade kunskaper om social omsorg som en integrerad del av socialt arbete.

Progressionen under det första läsåret bygger på kunskaper och färdigheter som har tillägnats i utbildningar som ger kandidatexamen inom huvudområdet. Masterprogrammets fokus under första läsåret är att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper i ledarskap, organisation och teamarbete. Vidare ska studenten skaffa sig fördjupade kunskaper i att söka, värdera och använda vetenskaplig kunskap, samt utvärdera dessa inom området hälsa och välfärd.

Det andra läsåret i masterutbildningen har fokus på forskning som verksamhet inom området hälsa och välfärd. De gemensamma kurserna under andra läsåret syftar till att ge en fördjupad förståelse av forskningsområdet. Progressionen ligger i att studenterna skaffar sig fördjupade kunskaper och förståelse för hur olika discipliner kan samverka inom forskningsområdet för att besvara frågeställningar i ett vidare perspektiv än enbart utifrån en enstaka disciplin. Kurserna under masterutbildningens andra läsår kan efter bedömning tillgodoräknas i första årets forskarutbildning inom området hälsa och välfärd.

Årskurs 1
Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd, 7,5 hp
Evidensbaserad praktik och utvärdering, 7,5 hp
Kvalitativa forskningsmetoder I, 7,5 hp
Kvantitativa forskningsmetoder I, 7,5 hp

Ämnesfördjupning inom Socialt arbete:
Socialt arbete med barn, 7,5 hp
Mångkulturellt socialt arbete, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp alternativt 30 hp


Årskurs 2
Kvalitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp
Kvantitativa forskningsmetoder II, 7,5 hp
Hälsa och välfärd – teoretiska perspektiv, 7,5 hp
Hälsa och välfärd – fokus på delaktighet, 7,5 hp

Ovanstående kurser kan samläsas med forskarutbildning inom hälsa och välfärd.

Ämnesfördjupning inom Socialt arbete:

Social förändring i socialt arbete, 7,5 hp
Socialt stöd och omsorg i vardagslivet, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp alternativt 30 hp
 

Val inom programmet

Studenten väljer kurser för ämnesfördjupning inom huvudområdet i samband med kursstart. Dessa ämnesfördjupningskurser ges under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller kraven för följande examen:

 • Filosofie masterexamen med huvudområdet Socialt arbete (Degree of Master of Science (120 credits) in Social Work)
Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp om studenten sedan tidigare har fullgjort ett arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet eller motsvarande från utländsk utbildning. Det sammanlagda poängtalet för de självständiga arbetena måste dock alltid utgöra minst 30 hp.

För att uppnå fastställda mål för masterexamen krävs godkända kurser inom huvudområdet på avancerad nivå omfattande minst 60 hp varav minst 30 hp i självständigt arbete enligt ovan. En masterexamen får innehålla högst 30 hp på grundnivå. Samma kurser som ingått i behörighetsgivande utbildning på grundnivå får inte ingå i en examen på avancerad nivå. Kurser om minst 15 hp i vetenskaplig metod krävs för tillträde till kursen i examensarbete, som ska förläggas i slutet av utbildningen.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Konsekvenser av samläsning med möjligheter till tillgodoräknande avgörs och bedöms av ämnesansvariga på respektive utbildningsnivå.  Enskilda kurser från år två kan efter prövning tillgodoräknas i forskarutbildningen. Kurser inom socionomprogrammet termin 7 kan efter bedömning eventuellt tillgodoräknas.