Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Programkod: GCE01
Giltig från: HT20 HT19 HT17 HT15
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik A, Matematik D (områdesbehörighet 9 med förändring) eller Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 4 (områdesbehörighet A9 med förändring).

Diarienummer:
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2014-09-11
Reviderad: 2015-11-18

Mål

För civilingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger,
 • att möta det intresse som visats från gymnasieelever till ett program med detta innehåll och anpassat till kraven för civilingenjörsutbildningar i Sverige,
 • att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom ämnet produkt- och processutveckling och andra tillämpliga ämnesområden, samt.
 • att genom sin koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt i forskargruppen inom ämnet produkt- och processutveckling stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom ämnet produkt- och processutveckling samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt
 • visa såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska.

Innehåll

Programmet är en gemensam bas för examination av ingenjörer inom produkt- och processutveckling. Inom programmet finns två profiler - Profil Produktion och profil Produktdesign.

Innehållsmässigt är första årets kurser grundläggande för en ingenjörskompetens. Till år två startar de två profilerna, produktion och produktdesign. Studenterna läser gemensamma kurser samtidigt med profilkurserna under årskurs två och tre. Detta generella upplägg fortsätter i årskurs fyra och fem.


Årskurs 1
Gemensamma kurser
Produkt- och processutveckling:
Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp
Material grundkurs, 7,5 hp
Cad grundkurs, 7,5 hp
Produktionsteknik, 7,5 hp
Statik, 7,5 hp
Hållfasthetslära, 7,5 hp

Gemensamma kurser
Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp


Årskurs 2
Gemensamma kurser
Produkt- och processutveckling:
Maskinelement, 7,5 hp
Kvalitetsprocessen, 7,5 hp

Gemensamma kurser
Företagsekonomi:
Produktionsekonomi 1, 7,5 hp

Gemensamma kurser
Matematik/tillämpad matematik:
Kalkyl, 7,5 hp
 
Valbara kurser mot profil Produktion
Produkt- och processutveckling:
Industriell produktion och logistik, 7,5 hp

Valbara kurser mot profil Produktion
Datavetenskap:
Programmering, 7,5 hp
 
Valbara kurser mot profil Produktion
Företagsekonomi:
Produktionsekonomi 2, 7,5 hp

Valbara kurser mot profil Produktion
Matematik/tillämpad matematik:
Statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp

Valbara kurser mot profil Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Produktutveckling 1, 7,5 hp
Cad fördjupning, 7,5 hp
Dynamik/ värmelära, 7,5 hp
Industridesign, introduktion, 7,5 hp
 

Årskurs 3
Gemensamma kurser
Produkt- och processutveckling:
Scientific method, 7,5

Gemensamma kurser
Naturvetenskap:
Fysik (Vågrörelselära och termodynamik), 7,5 hp
Fysik (Ellära), 7,5 hp

Gemensamma kurser
Innovationsledning:
Project management, 7,5 hp
 
Valbara kurser mot profil Produktion
Produkt- och processutveckling:
Competitive production systems, 7,5 hp
Production and logistics planning, 7,5 hp
Production-, maintenance and quality development, 7,5 hp
 
Valbara profilkurser mot profil Produktion
Innovationsledning:
Förändringsledning, 7,5 hp
 
Valbara kurser mot profil Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Datorstödd produktutveckling, 7,5 hp
Industridesign 2, 7,5 hp
Produktutveckling 2, 7,5 hp

Valbara kurser mot profil Produktdesign
Innovationsledning:
Värdeskapande processer, 7.5 hp
 

År 4
Gemensamma kurser
Produkt- och processutveckling:
Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp
Verksamhetsstrategier, 7,5 hp

Gemensamma kurser
Innovationsledning:
Omvärldsanalys, 7,5 hp

Valbara kurser mot profil Produktion
Produkt- och processutveckling:
Production system development, 7,5 hp
Industriautomation 1, 7,5 hp
Applied operation research, 7,5 hp
Supply chain management, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik, 7,5 hp
 
Valbara kurser mot profil Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Produkt- och processutveckling, 15 hp
Lätta konstruktioner, 7,5 hp
Industridesign 4, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik, 7,5 hp


År 5
Gemensamma kurser
Produkt- och processutveckling:
Industrial excellence, 7,5 hp
Business excellence, 7,5 hp
Examensarbete 30 hp

Valbara kurser mot profil Produktion
Produkt- och processutveckling:
Simulering, 7,5 hp
Tillförlitlighet, 7,5 hp
 
Valbara kurser mot profil Produktdesign
Produkt- och processutveckling:
Industrial design excellence, 7,5 hp
Advanced product development, 7,5 hp

Val inom programmet

Val sker inom programmet från år 2 inför varje termin. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för Civilingenjörsexamen - Produkt- och processutveckling (Master of Science in Engineering - Product and Process Development)

Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.