Utbildningsplan - Magisterprogram i programvaruteknik

Programkod: ZCG20
Giltig från: HT18 HT17 HT15 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom datateknik eller datavetenskap, samt minst 22,5 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Diarienummer: 3.1.3-2015/1182
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-09-27
Reviderad: 2015-01-28

Mål

Programvara påverkar oss i allt högre grad, både inom näringslivet och i våra dagliga liv. Programvaruteknik handlar om design och utveckling av högkvalitativa programvarusystem och är därmed ett allt viktigare område inom datavetenskapen. Det ettåriga magisterprogrammet i programvaruteknik ger kunskap och praktiska färdigheter inom utveckling av programvarusystem av hög kvalitet, vilket är ovärderligt för programvaruarkitekter, projektledare och tekniska specialister. Efterfrågan på kunniga experter inom programvaruteknik ökar stadigt, vilket gör utbildningen mycket konkurrenskraftig nationellt såväl som internationellt, inom både industrin och akademisk forskning.

Efter genomförd utbildning finns goda utsikter att kunna arbeta med programvaruutveckling inom olika industriella sektorer (t.ex. hemelektronik, fordonsindustri, telekommunikation), informations- och tjänstesektorer (finansiella institut, geografiska informationssystem, transporttjänster), konsultverksamhet, den offentliga sektorn, utbildningssektorn och inom akademisk forskning.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten ha:

 • god överblick över området datavetenskap,
 • fördjupade kunskaper inom programvaruteknik inom områden såsom mjukvarutestning, modellbaserad utveckling och tillförlitlig mjukvara,
 • insikt i aktuell programvaruteknisk forskning, samt
 • god metodkunskap inom området datavetenskap.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • analytiskt tillämpa generella principer för programvaruutveckling vid utvecklingen av komplex programvara och programvaruintensiva system,
 • demonstrera nödvändig förståelse av metoder och tekniker för mjukvaruhantering, samt kunna använda dessa i olika utvecklingssituationer,
 • känna till och kunna applicera generella principer för att hantera olika aspekter av programvarukvalitet,
 • förstå, planera och delta i olika programvaruutvecklingsaktiviteter,
 • överskrida kulturella, sociala och ekonomiska skillnader och arbeta i internationella team,
 • proaktivt planera och hantera sin framtida karriär såväl som den personliga utvecklingen,
 • självreflektera och utvärdera den egna förmågan att hantera komplexa problem, samt
 • söka upp, läsa, förstå och utvärdera forskningsartiklar och på så sätt vara medveten om forskningsfronten inom programvaruutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m.

Innehåll

Programmet består av 45 högskolepoäng teoretiska kurser samt ett självständigt arbete (examensarbete) inom datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, på avancerad nivå, omfattande 15 högskolepoäng.

Datavetenskap:
Programvaruteknik 1: Grundkurs, 7,5 hp
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp
Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete, 7,5 hp
Validering och verifiering av mjukvara, 7,5 hp
Modellbaserad utveckling, 7,5 hp
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik, 15 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematiken bakom internet, 7,5 hp

Val inom programmet

Studenter som redan läst motsvarande kurser i programmet erbjuds möjligheten att välja bland kurser utanför den rekommenderade studiegången. Alla kurser väljs i samråd med programkoordinator för att försäkra uppfyllandet av fordringar för examen.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Programvaruteknik (Master of Science (60 credits) in Computer Science with Specialization in Software Engineering)