Utbildningsplan - Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Programkod: YHT01
Giltig från: HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Matematik D (områdesbehörighet 8 med förändringar) eller Fysik 2, Matematik 3c (områdesbehörighet A8 med förändring).

Diarienummer: MDH 2.1.2-475/13
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2010-12-17
Reviderad: 2014-11-19

Mål

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är ett treårigt program där studenten lär sig att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån små till stora komplexa datornätverk samt planering och drift av servertjänster. Efter fullgjorda studier ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom nätverksteknikområdet. Utbildningen ger studenterna specialistkompetens som gör dem väl rustade att möta en expansiv och föränderlig arbetsmarknad. Programmet leder efter tre års studier till en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik samt bygger grunden för vidare studier.

Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskoleförordningen, bilaga 2 (SFS 2006:1053).

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om nätverksteknikens och datavetenskapens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt orientering om aktuella forskningsfrågor, samt
 • visa brett kunnande inom nätverksteknik inbegripet flera profilområden för datornätverk, samt relevant kunskap i projektledning och matematik.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar inom nätverksområdet,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att självständigt kunna tillämpa sina kunskaper i problemlösning,
 • visa färdighet i att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån enkla till komplexa datornät,
 • ha praktiska färdigheter i programmeringsteknik,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa god färdighet i att kunna tillgodogöra sig, hitta ny, och utvärdera information från olika källor,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar, både vad gäller det egna och andras arbeten, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar i huvudsak genomförs på svenska men mycket av kursmaterialet är på engelska.

Innehåll

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik är en treårig teknisk utbildning huvudsakligen bestående av kurser i ämnet datavetenskap. Där ingår bland annat kurser med fokus på datakommunikation, operativsystem, programmeringsteknik och vetenskapsteori. Programmet ger kunskaper för både praktisk och teoretisk hantering av allt ifrån små till stora nätverk med fördjupningar i bland annat nätverksdesign, kommunikation i inbyggda system och säkerhet. Dessutom utvecklas kunskaper om hur trådlösa och trådbundna nät fungerar i teori och praktik. I matematik/tillämpad matematik ingår framförallt sådan matematik som används inom datavetenskap, till exempel diskret matematik.

I utbildningen ingår dessutom inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik och personlig utveckling. Under utbildningen kommer studenten att arbeta i olika projekt och det finns möjligheter att få projekt med uppdragsgivare inom näringslivet.

Undervisningen bedrivs i varierad form med projektarbeten, laborationer, föreläsningar och seminarier som viktiga inslag. Vidare blandas individuella uppgifter med grupparbeten. Examinationsformen varierar från kurs till kurs, men vanligast förekommande är praktiska prov, inlämningsuppgifter, projektredovisningar samt skriftlig tentamen. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Studierna avslutas med ett större självständigt arbete.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Datakommunikation i nätverk I, 7,5 hp
Datakommunikation i nätverk II, 7,5 hp
Introduktion till datavetenskap - nätverk, 7,5 hp
Nätverkstjänster, 15 hp
Säkerhet i datornätverk, 7,5 hp
Trådlösa nät, 7,5 hp
Programmering, 7,5 hp


Årskurs 2
Datavetenskap:
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp
Nätverksadministration och övervakning, 7,5 hp
Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk, 15 hp
Routing och switching i komplexa nät, 15 hp
Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp


Årskurs 3
Datavetenskap:
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik, 15 hp
Information - kunskap - vetenskap - etik, 7,5 hp
Säkerhet i datornätverk II, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Diskret matematik, 7,5 hp
Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp

Valbart 15 hp
Datavetenskap:
Datakommunikation för inbyggda system II, 7,5 hp
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp
Design av komplexa datornätverk, 7,5 hp

Val inom programmet

I årskurs 3 väljer studenten 15 högskolepoäng bland ett urval kurser. Kursen Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion krävs för att studenten ska kunna fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Högskoleingenjörsexamen - Nätverksteknik (Bachelor of Science in Engineering - Computer Network Engineering)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart.