Utbildningsplan - Internationella marknadsföringsprogrammet

Programkod: GKS02
Giltig från: HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B (områdesbehörighet 2 med förändringar). För den som har betyg från Gy11/Vux12 krävs endast grundläggande behörighet. För den som vill studera ytterligare språk utöver engelska krävs aktuellt språk 3/steg 3.

Diarienummer: 3.1.3-2015/0413
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2013-02-21
Reviderad: 2015-02-19

Mål

Målet med internationella marknadsföringsprogrammet (IMF) är att ge studenterna breda och djupa kunskaper om företag och deras agerande på sina marknader, samt färdigheter inom analys och insamling av information som är viktig för företag när de fattar beslut om sina affärer och agerande på sin marknad.

Programmet ger studenten möjlighet att förvärva och utveckla teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personliga egenskaper som ska ge studenten bästa möjliga förutsättningar att kunna arbeta i internationella verksamheter med kvalificerade arbetsuppgifter inom ovan definierade yrkesområden. Kurser och utbildningsformer inom programmet ska också förbereda studenten för vidare forskarstudier.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Undervisningen sker oftast på svenska, men vissa kurser ges på engelska. När studenten läser profilspråk sker undervisning på det språket och vid utlandsstudier sker undervisningen på det språk som är undervisningsspråk vid det utländska lärosätet.

Innehåll

Internationella marknadsföringsprogrammet har en pedagogisk idé som bygger på övertygelsen att inlärning och utveckling i första hand är ett resultat av aktivitet hos den som lär och att det sker i samspel med den som lär ut, vilket innebär att studenten lär sig ta eget ansvar för sina studier och får ett bättre lärande. Studenten utvecklar egenskaper som gör att han/hon klarar av att hantera den osäkerhet som ofta präglar kvalificerade arbetsuppgifter, särskilt i internationella verksamheter.

Programmet har en tydlig näringslivskoppling. Studietiden innehåller gästföreläsningar och praktiskt orienterade tillämpningsuppgifter i de företagsekonomiska kurserna. Näringslivskopplingen ger studenten möjlighet att skaffa en unik inblick i stora och små näringslivsfrågor och han/hon får en chans att knyta kontakter utanför högskolans värld.

Programmets upplägg
På IMF-programmet läses nivåerna G1N-G2E i företagsekonomi under de tre åren som utbildningen pågår. Studenterna erbjuds att läsa 1-2 terminer vid utländskt universitet. Utlandsstudier kan vara antingen språk eller företagsekonomi eller en kombination av båda.

Strukturen på programmet är flexibel eftersom vissa studenter vill åka utomlands en termin, andra två och vissa inte alls. Alla dessa tre möjligheter finns alltså och de innebär olika val inför varje termin under terminerna 4-6. Vissa vill läsa alla de kurser som erbjuds vid högskolan och två terminer utomlands, vilket innebär att studierna bedrivs under fyra års tid (d.v.s. nuvarande upplägg med tillägg av ett år utomlands).

Notera att sammanlagt 30 hp kan läsas inom annat ämnesområde än företagsekonomi, för att öka bredden på utbildningen. Om studenten önskar kan de poängen läsas inom företagsekonomi för att ge fördjupning. För att ha möjlighet att uppfylla fordringarna för en examen med inriktning internationell marknadsföring ska 15 hp läsas inom valt profilspråk.

IMF år för år:
Under det första årets första termin ingår kurser i företagsekonomi, som ger en introduktion till företagsekonomiämnet och grundläggande begrepp och centrala modeller inom marknadsföring. Under den andra terminen läses kurser inom områden som är relaterade till internationella affärer, personliga kontakter i marknadsföring och företagsekonomi med internationell inriktning.

Under termin 3, andra läsåret, läses en fördjupningskurs inom marknadsföring och en kurs i uppsats och metod. Under termin 4 kan studenterna läsa främmande språk. I de fall språk som inte ges vid Mälardalens högskola önskas, får studenten hjälp med att finna lämplig kurs vid annat lärosäte (kan vara på plats eller distans, i Sverige eller utomlands). Vid val av språkstudier vid annat lärosäte kan inte plats garanteras på kurs. Valet av språk utgår från vilket land man sedan vill studera i under utlandsstudierna.

Därefter, under termin 5 och 6, läses fortsättningskurser i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Kunskaperna i marknadsföring fördjupas och utvecklas genom att studera olika aspekter på marknadsföring. Den fjärde, femte och sjätte terminen kan läsas utomlands, delvis eller i sin helhet. Utlandsstudierna rekommenderas starkt, inte minst med tanke på personlig utveckling, men även för att ge erfarenheter värdefulla för arbetsuppgifter relaterade till företags internationella affärer och marknader.

Årskurs 1
Företagsekonomi:
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp
Företags internationaliseringsprocess, 7,5 hp
Service management, 7,5 hp
Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring, 7,5 hp

Övriga ämnen:
Projektledning, 7,5 hp


Årskurs 2
Valbart 60 hp

Alternativ 1
Företagsekonomi:
Marknadsföring 2, 22,5 hp
Uppsats och metod, 7,5 hp

Profilspråk:
Engelska, 15 hp

Informationsdesign:
Design, 15 hp

eller

Alternativ 2
Företagsekonomi:
Marknadsföring 2, 22,5 hp
Uppsats och metod, 7,5 hp

Utlandsstudier:
Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi, inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning.


Årskurs 3
Företagsekonomi:
Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hp

Valbart 45 hp
Företagsekonomi:
Internationellt företagande 1,15 hp
Internationell marknadsföring, 15 hp
Integrerad kommunikation, 15 hp
Management i multinationella företag, 15 hp

Utlandsstudier:
Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi, inriktning internationell marknadsföring eller annan valfri företagsekonomisk inriktning.

Val inom programmet

Val inom programmet görs från och med termin 3. Valet gäller främst när man ska studera utomlands. Väljer studenten att studera termin 4 utomlands, sker det istället för kurser i språk och informationsdesign. Väljer studenten termin 5 för studier utomlands ska kurser i företagsekonomi på nivå G2F och G2E ske termin 6. Väljer studenten att studera utomlands termin 6 läses företagsekonomi termin 5. Även utlandsstudierna innebär mer aktiva val, då det är fråga om att välja kurser ur det utländska universitets utbud.

För de studenter som väljer att läsa hela år 3 på campus, går det att välja en bredare variant där studenten väljer att läsa tre kurser i företagsekonomi på nivå G2F och avslutar med att skriva kandidatuppsats. Valmöjligheter kan begränsas av de behörighetskrav som gäller för en kurs. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på antalet sökande till de enskilda kurserna kan kurser komma att ställas in, men i så fall erbjuds alternativ inom samma ämnesinriktning.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring (Bachelor of Science in Business Administration with Specialization in International Marketing)
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business Administration).
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart (studiehandledningen). Högskolan har beslutat om regler och anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.