Utbildningsplan - Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Programkod: GAM02
Giltig från: HT19 HT17 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4 (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Fysik B (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Matematik 4, Fysik 2 (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik D (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 c).

Engelska B, Samhällskunskap B, Matematik B (områdesbehörighet 6 c) eller Samhällskunskap 2, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A6 c).

Diarienummer: MDH 2.1.2-419/13
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-01-30
Reviderad: 2014-11-19

Mål

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

För att uppnå ämneslärarexamen gäller de allmänna målen i 1 kap. 8 § i Högskolelagen. Därutöver gäller de nationellt fastställda målen för ämneslärarexamen angivna nedan under denna rubrik (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).

Kunskap och förståelse

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten:

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också:
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdighet och förmåga

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, förutom vid undervisning i kurser i ämnet engelska. Engelskspråklig litteratur samt seminarier/föreläsningar på engelska kan förekomma.

Innehåll

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300/330 högskolepoäng och består av följande utbildningsområden:

 • utbildningsvetenskaplig kärna 60 högskolepoäng,
 • ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan omfattande minst 180-210 högskolepoäng i två ämnen,
 • verksamhetsförlagd utbildning 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne, samt
 • två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera minst 15 högskolepoäng.
Kunskap och färdigheter i digitala verktyg och olika mediers roll för den pedagogiska verksamheten integreras såväl i ämnesstudierna som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsvetenskapliga kärnan
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för lärare. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till den kommande yrkesutövningen och omfattar 60 högskolepoäng med följande innehåll:
 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • bedömning och betygsättning, och
 • utvärdering och utvecklingsarbete.
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar kurser i skolväsendets ämnen. För gymnasieskolan (300/330 högskolepoäng) erbjuds följande ämnen:
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen.

Utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng. För svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan och i ämnesstudierna ingår bearbetning av didaktiska frågor. Följande didaktiska huvudfrågor behandlas:
 • Ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning
 • Ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till ämnet
 • Lektionsplanering utifrån läroplan, kursplaner och andra styrdokument
 • Exempel på olika arbetsformer och ämnesmetodik
 • Bedömning av barns/elevers prestationer och utveckling samt betygssättning där det är relevant
 • Utvärdering
Studierna i området/ämnet knyter an till kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är knutna till ämnesstudier och 15 högskolepoäng till den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till för utbildningen relevant verksamhet/skolform samt till relevanta ämnen/ämnesområden och omfattar följande:
 • Planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter med eget ansvar under handledning
 • Auskultation och observation i samband med verksamhet i skolans vardag
 • Deltagande vid övningsskolans allmänna kompetensutveckling när tillfälle ges
Ovanstående delar av den verksamhetsförlagda utbildningen relateras till de lärandemål för VFU som är framskrivna i respektive kursplan.

Den längre och avslutande VFU-perioden knyter samman utbildningens alla delar och utmynnar i en praktisk yrkesteori.

Samverkan med övningsskola
I samband med studiestarten söker varje student sin övningsskoleplacering i en särskild databas – VFU-portalen. Samarbetet mellan högskolan och kommun/friskola regleras i ett särskilt avtal.

För att underlätta att kursinnehållet knyts samman till vad som ska bli en professionell kunskapsbas, ska studenten genom hela utbildningen ha kontakt med yrkeserfarna handledare på sin övningsskola. Detta sker genom den verksamhetsförlagda utbildningen och fältstudierna. Fältstudierna innebär att studenten har kontinuerlig kontakt med övningsskolan i syfte att fördjupa förståelsen för, och kunskapen kring, yrkets frågor och komplexitet. Fältstudierna syftar även till att få teori och praktik att samverka.

Genom den kontinuerliga kontakten med övningsskolan ges studenten möjlighet att tillsammans med handledare och övrig personal på övningsskolan utveckla en kompetens och ett språk för professionell reflektion och erfarenhetsutbyte. För utformning, innehåll och genomförande ansvarar övningsskolan tillsammans med studenten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras av lärare på högskolan efter samråd med övningsskolans handledare, grundat på dokumentationen i Studentbok för verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen examineras också genom den praktiska yrkesteorin. Student som inte blir godkänd på den verksamhetsförlagda utbildningen ges endast ett ytterligare prövningstillfälle.

Självständigt arbete (examensarbete)
Det självständiga arbetet ger studenten möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier samt verksamhetsförlagda studier.

Det självständiga arbetet i ämneslärarprogrammet inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar två självständiga arbeten om 15 högskolepoäng vardera. De självständiga arbetena genomförs inom ramen för vardera ämnesfördjupningen.


Möjliga ämneskombinationer 300 hp: Svenska 120 hp/Engelska 90 hp, Svenska 120 hp/Svenska som andraspråk 90 hp

Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll (ämneslärare gy), 15 hp
Utveckling och lärande, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska


Årskurs 2
Ämnesstudier ämne 2, 2x30 hp
Engelska respektive Svenska som andraspråk


Årskurs 3
Utbildningsvetenskaplig kärna
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp
Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska


Årskurs 4
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utvecklingsarbete och utvärdering, 7,5 hp
Forskningsmetod för lärare, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 3 (avancerad nivå), 15 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska


Årskurs 5
Ämnesstudier ämne 2, 30 hp
Engelska respektive Svenska som andraspråk, varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska, varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår


Möjliga ämneskombinationer 300 hp: Matematik 120 hp/Engelska 90 hp

Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll (ämneslärare gy), 15 hp
Utveckling och lärande, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Matematik


Årskurs 2
Ämnesstudier ämne 2, 2x30 hp
Engelska


Årskurs 3
Utbildningsvetenskaplig kärna
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp
Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Matematik


Årskurs 4
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utvecklingsarbete och utvärdering, 7,5 hp
Forskningsmetod för lärare, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning3 (avancerad nivå), 15 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Matematik


Årskurs 5
Ämnesstudier ämne 2, 30 hp
Engelska varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Matematik varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår


Möjliga ämneskombinationer 330 hp: Svenska 120 hp/Samhällskunskap 120 hp

Årskurs 1
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll (ämneslärare gy), 15 hp
Utveckling och lärande, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska


Årskurs 2
Ämnesstudier ämne 2, 2x30 hp
Samhällskunskap


Årskurs 3
Utbildningsvetenskaplig kärna
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp
Bedömning och betygssättning, 7,5 hp
Specialpedagogik, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska


Årskurs 4
Utbildningsvetenskaplig kärna
Utvecklingsarbete och utvärdering, 7,5 hp
Forskningsmetod för lärare, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning 3 (avancerad nivå), 15 hp

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska


Årskurs 5
Ämnesstudier ämne 2, 30 hp
Samhällskunskap

Ämnesstudier ämne 1, 30 hp
Svenska, varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår


Årskurs 6
Ämnesstudier ämne 2, 30 hp
Samhällskunskap varav självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp ingår

Val inom programmet

För student antagen till ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan gäller obligatoriska studier enligt ovan.

För student med undervisningsämne engelska rekommenderas eventuella utlandsstudier i aktuellt språkområde.

Student på programmet garanteras plats på kurser omfattande 30 högskolepoäng per termin vid heltidsstudier eller motsvarande vid deltidsstudier.

För att bli antagen till kurser inom program krävs att den studerande uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att studenten uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 högskolepoäng (Master of Arts in Secondary Education with a specialisation in teaching in the upper-secondary school, 300/330 credits)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer ska bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Mälardalens högskola har regler och anvisningar för vad som gäller vid examination. Dessa finns bland annat tillgängliga via högskolans webbplats.

De akademier som är verksamma i lärarutbildningen ansvarar för kvalitet, ämnesinnehåll, didaktiskt innehåll, studievägledning och forskningsutveckling inom sitt område.