Utbildningsplan - Kandidatprogram i språk och humaniora

Programkod: HHV20
Giltig från: HT17 HT15 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B (områdesbehörighet 6 med förändring). För den som har betyg från Gy11/Vux12 krävs endast grundläggande behörighet. För den som vill studera något språk utöver engelska krävs aktuellt språk steg 3/3.

Diarienummer: MDH 2.1.2-393/13
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-01-30
Reviderad: 2014-11-19

Mål

Målet med programmet är att ge studenterna solida och användbara kunskaper och färdigheter inom språk och kommunikation. Efter fullgjorda studier ska studenten inneha de kompetenser som krävs för att effektivt kunna delta i verksamhet knuten till kommunikation i olika sammanhang och på olika nivåer.

Kunskap och förståelse

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom språk och kommunikation, inbegripet kunskap om kultur, interkulturalitet, litteratur och realia, och
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom sitt huvudområde, samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor,
 • visa förmåga att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområde,
 • visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner, och
 • visa förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten:

 • visa förmåga att inom språk och humaniora göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur på engelska kan ingå. Avseende kurser i engelska och tyska bedrivs undervisningen helt eller delvis på målspråket.

Innehåll

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation är en 3-årig utbildning inom språk- och kommunikationsstudier. Utbildningen har en arbetslivsinriktad uppläggning med tydligt fokus på den praktiska användningen av kunskaperna. Samtidigt säkerställs kvaliteten på innehållet genom att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Utöver huvudområdena svenska eller engelska, innehåller utbildningen följande profilämnen: engelska, litteraturvetenskap och tyska. Bland dessa väljer studenten fritt ett ämne som blir utbildningens profilämne.

Under det första studieåret introduceras studenten till akademiska studier i kommunikation med kurser inom ämnet svenska. Utbildningens andra år inriktas mot profilstudier i något av ämnena engelska, litteraturvetenskap eller tyska. Väljer studenten tyska som profilstudier kan termin 3 och/eller 4 läsas i tysktalande land. Inom ämnet engelska finns möjlighet att läsa en 15-högskolepoängskurs om språk i arbetslivet på distans, som bl.a. bygger på att studenten gör en arbetsplatspraktik i ett engelsktalande land.

Termin 5 består av ett urval av kurser i engelska och svenska samt en valfri kurs ur Mälardalens högskolas utbud. Utbildningen avslutas termin 6 med en kurs i svenska, en valfri kurs och ett examensarbete i svenska eller engelska.

Samtliga campuskurser som ges inom programmet har platsgaranti. I utbildningen ingår:

 • Svenska: 75 alternativt 90 högskolepoäng beroende på vilket av huvudämnena svenska eller engelska studenten väljer som huvudområde för examen.
 • Engelska: 15 alternativt minst 90 högskolepoäng beroende på vilket av huvudämnena svenska eller engelska studenten väljer som huvudområde för examen.
 • Profilämne: 60 högskolepoäng i något av följande ämnen: litteraturvetenskap eller tyska. För engelska som inriktning, se ovan.
 • Två valfria kurser på 7,5 högskolepoäng ur högskolans utbud.

Årskurs 1
Svenska (G1N):
Grammatik, 7,5 hp
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Textkommunikation, 7,5 hp
Kommunikation i arbetslivet, 7,5 hp

Svenska (G1F):
Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
Interkulturell kommunikation i ett EU-perspektiv, 7,5 hp
Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp


Årskurs 2
Profilämne (G1N)
Valfri kurs om 30 hp:
Engelska 1
Tyska 1
Tyska 1 i Tyskland
Litteraturvetenskap 1

Profilämne (G1F/G1N)
Fortsättningskurs om 30 hp (enligt tidigare ämnesval):
Engelska 2
Tyska 2
Tyska 2 i Tyskland
Litteraturvetenskap 2


Årskurs 3
Svenska (G2F):
Skrivande i ett medieperspektiv, 7,5 hp
Retorik, 7,5 hp

Valbart 15 hp Engelska (G1N/G2F):
Kommunikation, 7,5 hp
Språkfärdighet, 7,5 hp*
eller
Engelska 3, Social och regional variation, 7,5 hp
Engelska 3, Amerikansk litteratur och ekokritik, 7,5 hp

Valbart 15 hp examensarbete (G2E)**:
Examensarbete i svenska, 15 hp
eller
Examensarbete i engelska, 15 hp

Valbart 7,5 hp:
Kurs ur högskolans utbud, med platsgaranti ges:
Informationsdesign, Grafisk form, 7,5 hp
Samtalsanalys, 7,5 hp
Informationsdesign, Webbdesign, 7,5 hp


*Om annat profilämne valts än engelska årskurs 2.
**Om examensarbete skrivs på svenska blir huvudinriktningen svenska. Engelska kan ändå ha valts som profilämne årskurs 2. Om examensarbete skrivs på engelska blir huvudinriktningen engelska. Engelska måste då ha valts som profilämne årskurs 2.

Val inom programmet

Studenten väljer profilämne för andra året, d.v.s. termin 3 och 4:
Om engelska väljs som profilämne termin 3 och 4, läses kurser i engelska på G2F-nivå termin 5. Engelska kan då också bli huvudämne för examen genom att examensarbetet termin 6 författas på engelska. Om annat profilämne väljs termin 3 och 4, läses kurs i engelska på G1N-nivå termin 5. Examensarbetet termin 6 författas då på svenska. Under termin 5 och 6 ingår en valfri kurs ur hela högskolans utbud för programstudenter, förutsatt att studenten uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för respektive kurs. Studieort kan påverkas av kursval.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examina:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Engelska (Degree of Bachelor of Arts in English), eller
 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska (Degree of Bachelor of Arts in Swedish)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen på högskolans webbplats.