Utbildningsplan - Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Programkod: GCV02
Giltig från: HT19 HT16 HT15
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Diarienummer: MDH 2.1.2-233/14
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2014-10-09

Mål

Studenten ska efter godkänd civilingenjörsutbildning visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som civilingenjör. Syftet med utbildningen är:

 • att möta ett behov på arbetsmarknaden av civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger
 • att möta det intresse som visats från gymnasieelever till ett program med detta innehåll anpassat till kraven för civilingenjörsutbildningar i Sverige
 • att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom teknikområdet tillförlitliga system och andra tillämpliga ämnesområden, samt
 • att genom koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt i forskargruppen inom ämnet inbyggda system stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom teknikområdet tillförlitliga system samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt
 • visa såväl brett kunnande inom tillförlitliga system, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupande kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska, vilket innebär att studenten behöver hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska.

Innehåll

Programmet är en gemensam bas för examination av civilingenjörer inom tillförlitliga system. Innehållsmässigt är första årets kurser integrerade med varandra i ett så kallat ingenjörsvetenskapligt år. Programupplägget i årskurs 1 ska säkerställa en kunskap och förståelse för utbildningen som helhet och den framtida arbetsmarknaden. I senare årskurser finns såväl kurser som är specifika för programmet som kurser som samläses med andra utbildningsprogram inom närliggande kunskapsområden.

Årskurs 1

Flygteknik:
Introduktion till flyg- och rymdsystem, 5 hp
Grundläggande avioniksystem, 7,5 hp
Flygmotorteknik, 7,5 hp

Datavetenskap:
Introduktion till datorer, 2,5 hp
Grundläggande programmering, 7,5 hp

Elektronik:
Elektronik grundkurs, 7,5 hp
Grundläggande reglerteknik, 2,5 hp

Fysik:
Aerodynamik och flygmekanik, 10 hp

Övrigt tekniskt ämne:
Introduktion till vetenskapliga metoder, 2,5 hp
Projekt flyg- och rymdsystem I, 7,5 hp


Årskurs 2

Flygteknik:
Mänskliga faktorerna, 7,5 hp
Flygplans- och raketstrukturer samt materiallära, 7,5 hp
Utveckling av avioniksystem, 7,5 hp

Datavetenskap:
Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp

Elektronik:
Elektroniksystem, 7,5 hp

Fysik:
Mekanik I, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Envariabelkalkyl, 7,5 hp
Vektoralgebra, 7,5 hp


Årskurs 3

Flygteknik:
Flyg- och rymdsystemteknik, 7,5 hp
Valbart inom flygteknik:
Säkerhetskritisk elektronik för flyg- och rymdteknik, 7,5 hp eller
Autonoma intelligenta farkoster och satelliter, 7,5 hp

Elektronik:
Mätteknik, 7,5 hp
Reglerteknik, 7,5 hp

Produkt- och processutveckling:
Kvalitets- och underhållsteknik, 15 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp
Flervariabelkalkyl, 7,5 hp


Årskurs 4

Flygteknik:
Design av autonoma flyg- och rymdsystem, 7,5 hp
Design av feltoleranta system, 7,5 hp

Datavetenskap:
Inbyggda system I, 7,5 hp
Inbyggda system II, 7,5 hp
Säkerhetskritiska system, 7,5 hp
Programmering av tillförlitliga inbyggda system, 7,5 hp
Modellbaserad utveckling, 7,5 hp

Elektronik:
Komplexa elektroniksystem, 7,5 hp


Årskurs 5

Flygteknik:
Projekt i tillförlitliga system, 22,5 hp
Examensarbete för civilingenjörsexamen i tillförlitliga system, 30 hp

Datavetenskap:
Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Val inom programmet

I de fall studenterna erbjuds att göra ytterligare val utöver de kurser som fastslagits i utbildningsplanen presenteras dessa i programmets programschema som fastslås inför varje läsår.

Examen

Utbildningsprogrammet är uppbyggt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller examensfordringarna för:

 • Civilingenjörsexamen i tillförlitliga system (Master of Science in Engineering – Dependable Systems)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som studenter väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen.